Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain ja yhteisen kalastuspolitiikan valvontajärjestelmästä ja seuraamuksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 17.12.2020

Diaarinumero KKV/1422/03.02/2020

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain ja yhteisen kalastuspolitiikan valvontajärjestelmästä ja seuraamuksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta. Lailla vuoden 2017 alussa käyttöönotettua toimijakohtaista kalastuskiintiöjärjestelmää ehdotetaan tarkennettavan siten, että siirrettävien ja ei-siirrettävän käyttöoikeuksien keskittymisrajoitusten seuraamiseksi niiden haltijat velvoitettaisiin vuosittaisen kiintiöhaun yhteydessä ilmoittamaan yrityksensä omistajapohja. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriölle annettaisiin valtuudet toimijaa kuultuaan vähentää käyttöoikeutta sellaiselta toimijalta, jonka hallinnassa on sallittua määrää enemmän käyttöoikeutta tai joka on antanut väärää tietoa omistuspohjasta. Lisäksi selkeytettäisiin säännöksiä liittyen toimijakohtaisen kalastuskiintiön käyttämättömyydestä aiheutuvasta käyttöoikeuden menetyksestä ja uudelleen jakamista sekä toimijakohtaisen kalastuskiintiön luopumisesta aiheutuvasta seurauksesta sellaisten kiintiöosien osalta, jotka siirtyvät edelliseltä kalastusvuodelta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto uudistaa maa- ja metsätalousministeriölle 27.4.2016 ja eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle 13.9.2016 antamissaan lausunnoissa esittämänsä kannanotot, joiden mukaan pääasiassa aiempaan saalishistoriaan perustuva käyttöoikeuksien jakaminen voi tarpeettomasti vaikeuttaa alalle tuloa ja toiminnan laajentamista ammattikalastuksessa. Aloittavalle kalastajalle varattu enintään kahden promillen kiintiö vaikuttaa myös melko pieneltä toiminnan skaalaetujen ja niiden kehittämisen näkökulmasta. Virasto on aiemmissa lausunnoissaan todennut, että kalastuskiintiöiden tulisi päätyä tehokkaimmille toimijoille riippumatta siitä, miten kauan ne ovat toimineet markkinoilla. Virasto uudistaa aiemmat kannanottonsa myös siltä osin, että virasto pitää käyttöoikeuksien keskittymisen rajoittamista lakitasoisella sääntelyllä varsin voimakkaana toimenpiteenä, joka voi tarpeettomasti jäykistää markkinoita. Käyttöoikeuksien melko matala enimmäismäärä voi myös lisätä toimijoiden kannusteita lain kiertämiseen.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto toteaa, että nyt ehdotettavat muutokset voivat olla tarpeellisia nykyiseen toimijakohtaiseen kalastuskiintiöjärjestelmään kuuluvien säännösten kiertämisen estämiseksi ja näiden säännösten noudattamisen valvonnan tehostamiseksi. Viraston näkemyksen mukaan olisi kuitenkin myös aiheellista harkita nykyisen kalastuskiintiöihin perustuvan järjestelmän kokonaisvaltaista uudistamista edellä mainittuihin viraston aiempiin kannanottoihin perustuen. Tällöin olisi syytä laatia perusteellinen vaikutusarviointi erityisesti sen suhteen, onko nykyisenlainen käyttöoikeuksien määrän rajoittaminen lakitasoisella sääntelyllä välttämätöntä kalastusmarkkinoiden toimivuuden näkökulmasta.