Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Lausunto oikeusministeriölle 8.4.2020

Dnro KKV/457/03.02/2020

Oikeusministeriö on pyytänyt kommentteja esitysluonnoksesta kuluttajansuojalain väliaikaiseksi muuttamiseksi. Esityksen taustalla on koronavirus COVID-19 -epidemiaan liittyvä poikkeustila. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää lausuntonaan seuraavaa:

KKV kannattaa tiukempaa hintasääntelyä sekä markkinoinnin rajoittamista tässä poikkeustilanteessa. KKV tuo kuitenkin esille, että myös pysyville tiukennuksille kuluttajaluottolainsäädäntöön on tarvetta. KKV on erikseen lausunut 1.9.2019 voimaan tulleeseen hintasääntelyyn jääneistä puutteista sekä mainonnan sääntelyn tiukentamistarpeesta. Sosiaalisen luototuksen pysyvä laajentaminen koko maahan olisi tärkeää tätä väliaikaista lainmuutosehdotustakin ajatellen.

Ehdotetun väliaikaisen sääntelyn vaikutukset voivat olla eri kuluttajien kannalta hyvin erilaiset. Ehdotetusta sääntelystä voi olla hyötyä osalle kuluttajista lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen. Toisaalta on mahdollista, että luotonsaanti voi joidenkin kuluttajien kohdalla vaikeutua, vaikka kuluttajalla olisi takaisinmaksukykyä. Väliaikaisen sääntelyn vaikutuksia on syytä seurata.

Luonnoksen mukaan nostetulle luotolle perittävä korko saisi olla enintään 10 prosenttia ja laki olisi tarkoitettu olemaan voimassa 1.5.2020 – 31.12.2020. KKV on huolissaan siitä, että näiden kahdeksan kuukauden aikana tehtäviä nostoja ei suurelta osin tulla maksamaan takaisin loppuvuoden aikana, mutta korkoon liittyvä huojennus koskisi vain tätä vuotta.

Takaisinmaksuajat voivat tosiasiassa olla useita vuosia, jopa yli 10 vuotta. Kuitenkaan 10 prosentin korkokatto ei rajoittaisi luonnoksen mukaan näistä nostoista perittävää korkoa enää 1.1.2021 lukien. Tässä poikkeustilanteessa luottoa hakevan kuluttajan voi olla erittäin vaikea arvioida takaisinmaksukykyään pidemmälle ja tänä vuonna nostettavien luottojen ensi vuoden alusta nousevat luottokustannukset voivat vaarantaa kuluttajan talouden jo ensi vuoden aikana.

Vaarana on myös, että luotonantajat voivat hyödyntää mainonnassa tämän vuoden alennettua korkotasoa ja jättää tuomatta riittävällä huomionarvolla esille luottosopimuksen mukaiset normaalit luottokustannukset sen Edellä mainituista syistä KKV katsoo, että tulisi säännellä sitä, miten tieto matalamman koron väliaikaisuudesta tulee kertoa mainonnassa ja ennakkotiedonantovaiheessa. Luottosopimuksen mukaiset luottokustannukset eivät saa jäädä vähemmälle huomionarvolle.

Luonnoksen mukaan tilapäistä korkokattoa sovellettaisiin paitsi lain voimaantulon jälkeen tehtäviin sopimuksiin myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin jatkuvaa luottoa koskeviin sopimuksiin siltä osin kuin kyse on lain voimassaoloaikana tehdyistä luoton nostoista. KKV kannattaa tätä ratkaisua, koska muutoin luotontarjonta voisi painottua soveltamisalan ulkopuolelle jääviltä luottosopimuksilta tehtäviin nostoihin.

Luonnoksen mukaan korkokattoa koskevan sääntelyn tehokkuuden varmistamiseksi luotosta perittäviä maksuja ei saisi korottaa sääntelyn voimassaoloaikana. KKV kannattaa tätä ratkaisua.

KKV kiinnittää huomiota siihen, että seuraamukset väliaikaisen hintasääntelyn rikkomisesta eivät ole riittävän tehokkaita. Lisäksi luonnos ei sisällä lainkaan sopimusoikeudellista seuraamusta väliaikaisen korkokattosäännöksen rikkomisesta. Sääntelyn noudattamisen valvonta tulee olemaan haastavaa.

Luottomarkkinoilla esiintyviin lainvastaisiin menettelyihin puuttumiseksi ei ole riittäviä valvontakeinoja. Kuluttaja-asiamiehen toimivaltuuksia koskeva hallituksen esitys on tällä hetkellä eduskunnan käsiteltävänä. KKV pitää erittäin tärkeänä, että ehdotetut parannukset kuluttaja-asiamiehen toimivaltuuksiin tulisivat voimaan alkuvuoden suunnitelman mukaisesti heinäkuun alussa kuluvana vuonna.