Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Lausunto valtiovarainministeriölle 19.8.2021

Diaarinumero KKV/834/03.02/2021

Hallituksen esitysluonnoksessa esitettyjen tietojen perusteella KKV ei näe uudistuksen estävän tai rajoittavan tervettä kilpailua.

Direktiivin täytäntöönpano mahdollistaisi pientuotantoalennuksen laajentamisen koskemaan Suomessa oluen lisäksi myös joko yhtä tai useampaa muuta juomaryhmää. Voimassa olevan lain mukaan panimo on oikeutettu veronalennukseen, jos se tiettyjen edellytysten täyttyessä tuottaa kalenterivuoden aikana enintään 15 miljoonaa litraa olutta. Kuten KKV on aiemmissa alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamista koskevissa lausunnoissaan todennut, alkoholiveron alennuksena myönnetty tuki voi vääristää kilpailua sellaisessa kokohaarukassa, jossa osa panimoista on tuen piirissä ja osa ei. Näin ollen KKV pitää kilpailunäkökulmasta perusteltuna, ettei esityksessä ole päädytty ehdottomaan pientuotantoalennuksen soveltamisalan laajentamista.