Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten avustuksesta

Lausunto ympäristöministeriölle 13.2.2023.

Diaarinumero KKV/135/03.02/2023

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten avustuksesta

Ympäristöministeriö on pyytänyt kirjallista lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten
avustuksesta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kiittää mahdollisuudesta lausua asiaan ja kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin.

Tuen määräytymisperuste

Tuki määräytyy aiemman kulutuksen perusteella, jolloin sillä ei ole merkittäviä kannustinvaikutuksia eikä sen pitäisi lisätä sähkönkulutusta.

Hallituksen esityksen mukaan tammi- ja helmikuun tuen määrä määräytyisi tammikuun hinnan perusteella. KKV huomauttaa, että sähkön hinta voi vaihdella merkittävästi eri talvikuukausien välillä. Mikäli tammikuun sähkön hinta tulee olemaan alhainen, mutta helmikuussa taas erittäin korkea, ei tuen määrä helmikuussa tule vastaamaan sen tarkoitusta esimerkiksi niiden kuluttajien kohdalla, joilla on pörssisähkösopimus. Helmikuun tuen määrän pitäisi KKV:n näkemyksen mukaan perustua helmikuun hintatasoon.

Tukien kohdistuminen

KKV suhtautuu myönteisesti ajatukseen siitä, että sähköhyvitys maksetaan tasapuolisesti riippumatta siitä, maksaako lämmityksestä itse vai taloyhteisön kautta. Asetus pyrkii kohdistamaan tuen sitä tarvitseville asettamalla sähkön hintaraja, omavastuu ja tukikatto asuntohuoneistokohtaisesti. KKV pitää pyrkimystä kohdistaa tuki sitä eniten tarvitseville hyvänä asiana.

Asetuksen perustelumuistioluonnoksessa kuitenkin todetaan, että suurin tuki kohdistuu todennäköisesti korkeimmalle tulokymmenykselle. Ehdotetun sähköhyvityksen arvioidaan kohdentuvan voimakkaasti asuntoyhtiömuotoisiin paritaloyhtiöihin tai rivitaloyhtiöihin, joissa on pinta-alaltaan suuria huoneistoja. KKV huomauttaa, että tuki tulisi pystyä kohdistamaan nykyistä ehdotusta paremmin.