Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 24.1.2023.

Diaarinumero KKV/1492/03.02/2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV) lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027. Asetuksessa säädettäisiin muun muassa energiatuen kohdentumisesta, tuen myöntämisen yleisistä ja erityisistä edellytyksistä ja tukitasoista sekä säädettäisiin energiatuen maksamisen edellytyksistä.

KKV toteaa, että valtion myöntämillä tuilla saattaa olla toimivia markkinoita ja kilpailua vääristäviä vaikutuksia. Tämän vuoksi tukien myöntämiseen tulee suhtautua lähtökohtaisesti kriittisesti. Tukea voidaan kuitenkin myöntää, jos tuen tavoitteet ovat hyväksyttäviä ja tavoitteiden saavuttamiseksi ei ole muita toimivia keinoja.

Käsillä olevassa energiatukia koskevassa asiassa energiatukea ehdotetaan myönnettäväksi hankkeille, joilla parhaiten voidaan edistää tulevaisuuden energiaratkaisuja erityisesti silmällä pitäen Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen sekä EU:n energiankulutuksen vähentämiselle asetettuja määrällisiä vuoden 2030 tavoitteita. Energiatuki kohdistettaisiin hankkeisiin, joita ei toteutettaisi ilman energiatukea. Energiatuella pyritään lisäksi madaltamaan etenkin uuteen teknologiaan liittyviä teknisiä ja taloudellisia riskejä. Kokonaistavoitteena on edistää uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta pitkällä aikavälillä kustannustehokkaasti.

KKV toteaa, että energiatuen myöntämiseen voidaan yllä mainituilla reunaehdoilla suhtautua lähtökohtaisesti myönteisesti. KKV kuitenkin huomauttaa, että tukien kohdentaminen on haastavaa ja kannustaa siksi samalla kehittämään tätä tukevaa arviointia. KKV olisi valmis osaltaan tukemaan näitä tavoitteita varsinkin tukien jälkikäteisarvioinnilla, jos KKV:n mandaattia päätettäisiin laajentaa tähän suuntaan (myöntäen siihen samalla resurssit).

Energiatukiasetuksen määräaikainen voimassaolo (vuosina 2023-2027) on myös perusteltua, sillä energia-ala on muutoksessa, jonka vuoksi tulevaisuuden energiaratkaisujen tukiin liittyvä tarkka ennakointi ei liene kyseistä aikaväliä pidemmälle juuri mahdollista.