Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 12.3.2021

Diaarinumero KKV/209/03.02/2021

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (jäljempänä KKV) lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuosina 2022-2024. Nykyinen valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuosina 2019-2021 (1381/2018) on voimassa 31.12.2021 saakka. Asetuksen enimmäishintoihin esitetään taksiliikenteen kustannusten nousun vuoksi taksiliikenteen kustannusindeksin nousua vastaava korotus. Lisäksi asetukseen ehdotetaan pieniä tarkennuksia käytettävien ajoneuvojen määritelmiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön laatimassa asetusluonnosta koskevassa muistiossa todetaan, että asetus ja asetuksen mukainen enimmäishinta tulisi käytännössä suoraan sovellettavaksi vain, jos jokin Kansaneläkelaitoksen kilpailuttama tilausvälityskeskus lopettaisi yllättäen toimintansa ja Kansaneläkelaitos tekisi sopimuksia suoraan taksien kanssa siksi väliajaksi ennen kuin uusi kilpailutettu tilausvälityskeskus aloittaisi toimintansa alueella. Sairaanhoitovakuutuksesta korvattavan taksinkäytön kustannusten korvausperusteena käytetään asetuksen sijasta Kansaneläkelaitoksen palvelujen tuottajan kanssa sopimaa hintaa sellaisilla alueilla, joilla toimii Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä tehnyt tilausvälityskeskus. Asetuksen mukainen hinta vaikuttaa kilpailutettavaan hintaan kuitenkin siten, että Kansaneläkelaitos ei voi tehdä sopimusta asetuksen mukaista enimmäishintaa kalliimmalla hinnalla.

KKV pitää tärkeänä, että asetuksen mukaista enimmäishintasääntelyä noudatettaisiin ainoastaan sellaisessa tilanteessa, jossa jokin Kansaneläkelaitoksen kilpailuttamista sopimuksista päättyy yllättäen kesken sopimuskauden. KKV kiinnittää huomiota myös siihen, että voi syntyä tilanteita, joissa taksiyritykset eivät jollakin alueella Kansaneläkelaitoksen suorahankintatilanteessa välttämättä suostuisi hoitamaan kuljetuksia asetuksella säädettyyn enimmäishintaan. Olennaista on se, että ehdotettu enimmäishinta ei rajaisi taksipalvelujen kustannuksia niissä tilanteissa, joissa taksiyritykset eivät suostu enimmäishintaan. KKV:n näkemyksen mukaan on syytä tiedostaa se, että ehdotettu hintasääntely rajaa Kansaneläkelaitoksen sopimismahdollisuuksia, ja Kansaneläkelaitos voi joutua tilanteeseen, jossa se ei pääse sopimukseen Kela-kyydeistä.

KKV on ottanut kantaa taksien Kela-kyytien kilpailutuksiin 21.1.2020 julkaisemassaan taksimarkkinaselvityksessä, jossa KKV on muun muassa todennut, että Kansaneläkelaitos on kilpailuttanut vuonna 2018 kokonaisvastuulliset kuljetuspalveluntuottajat maakunnittain. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että palveluntuottajaksi on valikoitunut jokin välityskeskus, joka hankkii tarvittavat taksikyydit kunkin alueen taksiyrittäjiltä parhaaksi katsomallaan tavalla. Tällä hetkellä Kansaneläkelaitoksen kilpailutuksen voittaneet välityskeskukset soveltavat pääosin samoja ehtoja maakunnan kaikkiin Kela-kyyteihin. Tämä voi johtaa siihen, että kuljettajien näkökulmasta tarjolla on hyvien kyytien lisäksi myös vähemmän houkuttelevia kyytejä. Tämä voi johtaa saatavuusongelmiin. KKV on taksimarkkinaselvityksessään ehdottanut virkamiestyöryhmän perustamista selvittämään Kela-kyytien ja muiden julkisista varoista tuettujen kyytien kilpailutuksen toteuttamisen vaihtoehtoja.