Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi huoltovarmuuden tavoitteista

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 25.1.2024

Diaarinumero KKV/1639/03.02/2023

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi huoltovarmuuden tavoitteista

Lausunnot lukuun 1. Johdanto

Lausunnot lukuun 2. Huoltovarmuuden toteuttamisen lähtökohdat

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) pitää myönteisenä, että valtioneuvoston päätöksen luonnoksessa tavoitteena on, ettei toimijoiden välinen kilpailuneutraliteetti vaarannu. Vaikutukset toimijoiden väliseen kilpailuun riippuvat kuitenkin siitä, miten ja millä tavoilla päätösluonnoksessa tarkoitetut huoltovarmuuden tavoitteet lopulta toteutetaan. Näin ollen KKV pitää tärkeänä kilpailu- ja markkinavaikutuksien arviointia valtioneuvoston tavoitepäätöksen toteuttamisen valmistelun yhteydessä. On myös hyvä huomata, että siltä osin kuin jokin toiminta olisi mahdollisesti katsottava EU:n kilpailuoikeuden perusteella taloudelliseksi toiminnaksi, voi huoltovarmuusjärjestelyihin liittyä myös kilpailuneutraliteettisääntelyn piiriin kuuluvaa toimintaa.

Päätösluonnoksen mukaan kansallisen huoltovarmuuden lähtökohtina ovat toimivat sisä- ja kansainväliset markkinat, monipuolinen teollinen ja muu tuotannollinen pohja, vakaa julkinen talous ja kilpailukykyinen kansantalous. Luonnoksessa todetaan kuitenkin, että joissain tilanteissa markkinaehtoisesti tai sopimusehtoisella varautumisella ei saavuteta sitä huoltovarmuuden tasoa, jota muuttuneessa turvallisuustilanteessa vaaditaan.

KKV toteaa, että huoltovarmuuden turvaamiseksi voidaan mahdollisesti asettaa julkisen palvelun velvoitteita, jos markkinoilta puuttuu joku yhteiskunnan kannalta tärkeä palvelu eikä ole todennäköistä, että tarjontaa syntyisi markkinaehtoisesti. Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja (SGEI) koskevaa sääntelyä voidaan tietyin ehdoin soveltaa, kun viranomainen haluaa turvata kaikissa olosuhteissa kansalaisille tärkeän palvelun saatavuuden eikö se toteutuisi markkinaehtoisesti. SGEl-sääntelyssä kilpailuneutraliteettia turvaa erityisesti se, että palvelusta suoritettava korvaus ei saa olla ylikompensoiva, ja että julkisena palveluna toteutettava toiminta eriytetään kirjanpidossa palveluntarjoajan muusta toiminnasta. Lisäksi palveluntarjoaja voidaan valita julkisia hankintoja koskevalla menettelyllä.

Lausunnot lukuun 3. Kehittämiskohteiden taustat ja tavoitteet

Lausunnot lukuun 4. Toimialakohtaiset huoltovarmuustavoitteet ja kehittämiskohteet

Lausunnot lukuun 5. Huoltovarmuustoiminnan rahoitus ja kehitys

Lausunnot lukuun 6. Valtioneuvoston tavoitteiden seuranta

Muut selontekoa koskevat yleiset kommentit