Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi koskien valtion kiinteistöstrategiaa 2030

Lausunto valtiovarainministeriölle 31.3.2021

Diaarinumero KKV/300/03.02/2021

Valtiovarainministeriö on julkaissut työryhmätyönä valmistuneen ehdotuksen valtion kiinteistöstrategiaksi 2030. Ministeriö on Kilpailu- ja kuluttajavirastolle 10.3.2021 osoittamassaan lausuntopyynnössä pyytänyt virastolta lausuntoa edellä mainitun ehdotuksen pohjalta muodostetuista linjauksista, jotka on tarkoitus vahvistaa valtioneuvoston periaatepäätökseksi.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto toteaa lausuntonaan, että edellä mainittu valtioneuvoston periaatepäätös on osa laajempaa kokonaisuutta, johon kuuluvat valtion kiinteistöstrategia 2030 ja valtion kiinteistötoimintaa sääntelevä liikelaitoslaki. Valtion kiinteistöliiketoimintaan sovelletaan kuitenkin myös kilpailulain 4 a luvun kilpailuneutraliteettisäännöksiä, ja tältä osin virasto viittaa valtion liikelaitoksista annettua lakia koskevasta hallituksen esityksestä (HE 31/2020 vp) 18.5.2020 antamaansa lausuntoon.