Lausunto Ruokaviraston ohjeluonnoksesta ravintolisien suoramyyntiä tai verkostomarkkinointia harjoittavien elintarvikealan toimijoiden vastuista ja valvonnasta

Lausunto Ruokavirastolle 20.10.2021

Diaarinumero KKV/1139/03.02/2021

Ruokavirasto on pyytänyt lausuntoa Ruokaviraston ohjeluonnoksesta ravintolisien suoramyyntiä tai verkostomarkkinointia harjoittavien elintarvikealan toimijoiden vastuista ja valvonnasta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Ruokaviraston ohjeluonnoksen kohdassa 3.3.6 luetellaan erilaisia markkinointia koskevia velvoitteita, kuten esimerkiksi se, ettei elintarvikkeella kerrota olevan sellaisia vaikutuksia tai ominaisuuksia, joita sillä ei ole. KKV:n havaintojen mukaan luettelossa ei ole mainittu erikseen asetuksen 1169/2011 artiklan 7 kohtaa 2, jonka mukaan elintarviketietojen on oltava oikeellisia, selviä ja kuluttajalle helposti ymmärrettäviä. KKV toteaa, että annettavien tietojen osalta merkittävää on myös se, miten nämä tiedot esitetään kuluttajalle. Tiedot on esitettävä siten, että kuluttajan on helppo havaita ne ja ymmärtää niiden sisältö. Myyjän on siten huolehdittava paitsi siitä, että se esittää vain lainsäädännön mukaisia tietoja, myös siitä miten nämä tiedot esitetään kuluttajalle. KKV ehdottaa tämän asian lisäämistä luetteloon.

Ruokaviraston ohjeluonnoksen kohdassa 2.2 todetaan seuraavaa: ”Jos myyjä myy ravintolisiä, runsaasti täydennettyjä elintarvikkeita, painonhallintaan tarkoitettuja aterian- tai ruokavalionkorvikkeita tai kliinisiä ravintovalmisteita esimerkiksi puhelimitse, sosiaalisessa mediassa (esim. Facebook-ryhmissä), tai myyjä ohjaa ostajan ostamaan tuotteet verkkokaupasta, on tämä etämyyntiä.” KKV tuo esille, ettei etämyynnin määritelmän kannalta merkitystä ole sillä, ohjaako myyjä ostajan ostamaan tuotteet verkkokaupasta vai ei.