Lausunto taksisääntelyn arviomuistiosta

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle 21.6.2024

Diaarinumero KKV/622/03.02/2024

Lausunto taksisääntelyn arviomuistiosta

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja taksisääntelyn arviomuistiosta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Yksittäisiin ehdotuksiin lausuttavat asiat on eritelty alla kysymyskohtaisesti.

Yleisellä tasolla KKV pitää arviomuistion tavoitteita tärkeinä ja yhtyy näkemykseen, että alan ongelmakohtiin tulee puuttua. Taksimarkkinoilla on noudatettava yhteisiä sääntöjä ja valvonnan täytyy olla tehokasta. Kuljettajien ammattitaitoon ja turvallisuuteen on voitava luottaa, jotta kuluttajien luottamus markkinaan palautuu.

KKV kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että arviomuistiossa esitetyt uudistukset eivät pureudu riittävän voimakkaasti kadulta ja taksitolpilta otettujen kyytien ongelmiin. KKV pitää näitä kyytejä kuluttajan kannalta kaikkein ongelmallisimpina ja se korostuu myös KKV:oon tulevissa yhteydenotoissa sekä julkisuudessa esillä olleissa tapauksissa. Hintaan liittyvät epäselvyydet ja vedätykset sekä kuluttajan kohtaama harhaanjohtaminen taksin valintatilanteessa ovat esimerkkejä kadulta ja taksitolpalta otettujen kyytien ongelmista.

Edellä kuvatut ongelmat korostuvat liikenteen solmukohdista otetuissa kyydeissä. KKV pitää näihin puuttumista sekä lainsäädännön että valvonnan keinoin ensisijaisen tärkeänä. KKV suositteleekin arvioitavaksi vaihtoehtoa, että kadulta ja taksitolpalta otettuja kyytejä säänneltäisiin tiukemmin kuin etukäteen sovittuja, esimerkiksi sovelluksen kautta tilattuja, kyytejä.

2.2 Ajoluvan saamisen estävät rikokset

KKV pitää ehdotusta kannatettavana, sillä se lisää luottamusta taksialalla. Tarpeettoman tiukkoja ehtoja, jotka turhaan vaikeuttavat alalle pääsyä, tulisi kuitenkin välttää.

2.3 Taksinkuljettajan ajoluvan peruuttaminen

KKV pitää ehdotusta kannatettavana, sillä se lisää luottamusta taksialalla. Tarpeettoman tiukkoja ehtoja, jotka turhaan vaikeuttavat alalle pääsyä tulisi kuitenkin välttää.

2.4 Taksinkuljettajan koulutus

KKV pitää pakollista koulutusta lähtökohtaisesti kannatettavana ja luottamusta lisäävänä toimenpiteenä, koska koulutuksen ja koejärjestelmän kautta voidaan varmistaa alalla tarvittavan perusosaamisen taso sekä kuljettajan kielitaidon riittävyys. Koulutuksen ei tule olla liian kallis tai pitkä kokonaisuus, jotta siitä ei synny merkittäviä haitallisia vaikutuksia taksia etenkin osa-aikaisesti ajaville kuljettajille.

KKV ei pidä tarkoituksenmukaisena, että erityisryhmien kuljettajakoulutus olisi kokonaisuudessaan pakollinen osa taksinkuljettajan koulutusta, koska tämä todennäköisesti nostaisi koulutuksen vaatimustasoa tarpeettoman korkeaksi etenkin niiden osalta, jotka ajavat taksia osa-aikaisesti. KKV kuitenkin kannattaa sen arvioimista, pitäisikö erityisryhmien kuljettajakoulutuksesta sisällyttää joitain osia myös pakolliseen koulutukseen.

2.5 Taksinkuljettajan koe

KKV näkee, että vilpin kitkeminen ja siitä aiheutuvat seuraamukset parantavat kuljettajien ammattitaitoa, ja voivat siten epäsuorasti parantaa kuluttajien luottamusta taksimarkkinaan. Virasto kuitenkin huomauttaa, että tarpeettoman tiukkoja ehtoja, jotka turhaan vaikeuttavat alalle pääsyä tulisi välttää.

3.2 Hyvämaineisuuden estävät rikokset

KKV näkee, että hyvämaineisuuden arviointi voi epäsuorasti parantaa kuluttajien luottamusta taksimarkkinaan. Virasto kuitenkin huomauttaa, että tarpeettoman tiukkoja ehtoja, jotka turhaan vaikeuttavat alalle pääsyä tulisi välttää.

3.3 Yrittäjäkoe

Ei lausuttavaa.

3.4 Koulutusorganisaation valvonta

Ei lausuttavaa.

4.2 Värilliset rekisterikilvet

KKV pitää taksien tunnistamista taksikuvun perusteella kuluttajan kannalta riittävänä, kunhan näitä säännöksiä noudatettaisiin. Taksikuvun voi ottaa pois silloin kun auto ei ole taksiajossa. Rekisterikilpien osalta tämä ei ole mahdollista, mikä voi hankaloittaa osa-aikaista ajamista ja aiheuttaa asiakkaissa sekaannusta ajossa olevista takseista.

Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut vääränlaisten taksikupujen käyttö. Valvonnan lisääminen ja sanktioiden kasvattaminen ovat KKV:n näkemyksen mukaan parempia keinoja puuttua taksien tunnistettavuuteen.

4.3 Ajoneuvon rekisteröiminen liikenneluvanhaltijan yksinomaiseen hallintaan

KKV:lle jää arviomuistion pohjalta epäselväksi, mitä ajoneuvon rekisteröimisellä liikenneluvanhaltijan yksinomaiseen hallintaan tavoitellaan. KKV toivoo täsmennystä tämän kohdan tavoitteisiin ja siihen, miten nämä tavoitteet saavutetaan.

4.4 Rekisteritunnuksen kytkeminen liikennelupaan

KKV:lle jää arviomuistion pohjalta epäselväksi, mitä rekisteritunnuksen kytkemisellä liikennelupaan tavoitellaan. KKV toivoo täsmennystä tämän kohdan tavoitteisiin ja siihen, miten nämä tavoitteet saavutetaan.

4.5 Julkiset tiedot taksitoimijoista

KKV pitää julkista rekisteriä hyödyllisenä kuluttajien luottamuksen parantamisen kannalta. KKV kuitenkin huomauttaa, että ollakseen hyödyllinen, rekisterin tulisi olla helppokäyttöinen ja ajantasainen. Tällainen rekisteri vaatisi merkittävästikin resursseja suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon saralla. Erityisen tärkeää olisi rekisterin ajantasaisuus, koska vääriä tietoja sisältävä rekisteri voi aiheuttaa merkittäviäkin mainehaittoja taksiyrittäjille.

4.6 Valvonnan tehostaminen: seuraamukset taksivalaisimen ja hinnaston puutteesta

Sanktioiden tulisi olla riittävän korkealla tasolla, jotta taksiyrittäjillä on riittävät kannustimet huolehtia taksivalaisimen ja hinnaston oikeellisuudesta.

Väärinkäytöksillä haetaan taloudellista hyötyä, jolloin sanktiot ja valvonta tulee asettaa sellaiselle tasolle, että se tekee väärinkäytöksestä kannattamatonta. Vähäisempi valvonta laskee kiinnijäämisen riskiä, ja siten puoltaa korkeampaa sanktiota. Muutokset lainsäädäntöön eivät tehoa halutulla tavalla, jos valvonta ei ole riittävää.

5.2 Vaihtoehtoiset toimenpiteet

KKV huomauttaa, että luottamuspula taksialalla kohdentuu erityisesti niin sanottuihin katutakseihin. Kuluttajan täytyy pystyä todentamaan mihin laskutus perustuu. Jo nyt takseissa on oltava taksamittari tai muu vastaava laite silloin kun hinta perustuu matkan aikana mitattuun aikaan tai matkaan. Sovelluspohjaisia kyytejä ajaville taksamittari ei tuo mitään lisäarvoa, eikä lisää luotettavuutta, sillä kyydin tarkka hinta on tiedossa etukäteen. Taksamittaripakko myös sulkisi pois sen mahdollisuuden, että esimerkiksi sovelluspohjaisia kyytejä ajava yrittäjä ottaisi tolpalta kyydin kiinteällä hinnalla. Taksamittari lisää kustannuksia, ja voi toimia alalle pääsyn esteenä, etenkin osa-aikaisesti taksia ajaville.

KKV kannattaa vaihtoehtoista sähköistä järjestelmää. Täytyy kuitenkin huomioida, että tällaisen järjestelmän rakentaminen vaatii resursseja.

5.3 Velvoitteiden hoidon henkilöpiiriin laajentaminen

Ei lausuttavaa.

6.2 Ajovuoroista sopiminen

KKV jakaa arviomuistiossa esitetyn näkemyksen ja kannattaa siinä esitettyä lähestymistapaa. KKV tulee päivittämään ohjeistusta ajovuoroista sopimisen kilpailuoikeudellisesta arvioinnista.

On tärkeää ottaa huomioon, että useat tekijät vaikuttavat taksien saatavuuteen. Viraston tietojen mukaan useat taksialan toimijat turvautuvat jo nyt esimerkiksi erilaisiin päivystys- ja ajovuorojärjestelyihin taatakseen palveluiden saatavuuden. Sovitut ajovuorot tai laajempi kilpailuoikeudellinen ohjeistus eivät kuitenkaan välttämättä takaa, että taksiyrittäjillä ja -kuljettajilla olisi aina riittäviä taloudellisia kannustimia tai että he olisivat käytännössä kykeneviä päivystämään hiljaisen kysynnän aikana.

6.3 Julkisesti tuettu päivystys

KKV pitää julkisesti hankittua ja tuettua päivystystä kannatettavana vaihtoehtona markkinapuutteen korjaamiseen. Yöpäivystys voidaan esimerkiksi kunnan toimesta niputtaa julkisesti maksettujen kyytien hankinnan yhteyteen.

Yleiset kysymykset

Kuluttajavalvontaan tulevien ilmoitusten perusteella ongelmat keskittyvät katutakseihin, ja liikenteen solmukohtiin. Valvonnan tulee olla toimivaa, erityisesti näissä solmukohdissa. Toimivaan valvontaan kuuluu sanktion mahdollisuus, sillä se tekee väärinkäytöksistä kannattamatonta.

Taksimarkkinoiden toimivuudelle on olennaista, että kuluttajat pystyvät kilpailuttamaan taksin mahdollisimman vaivattomasti. Näin kuluttaja pystyy valitsemaan itselleen sopivimman taksikyydin. Taksin kilpailuttaminen on tehtävä mahdollisimman helpoksi ja luotettavaksi eri kuluttajaryhmille.

Taksitoiminnan harjoittamisen vaikeuttaminen voi johtaa nykyistäkin epämääräisemmin toimivien ”pimeiden taksien” lisääntymiseen.

Tarpeettomia esteitä alalle tulolle ei tulisi asettaa. Taksiluvan myöntämiseen ja taksitoiminnan laillisuuteen liittyvät ehdotukset vaativat jatkossakin riittävästi valvontaa. Vaikka uudistuksilla on tarkoitus helpottaa viranomaisvalvontaa tunnistettavien taksien kohdalla, voi tunnistamattomien taksien lisääntyminen todellisuudessa vaikeuttaa valvontaa.