Lausunto tarkastuskertomuksesta: Organisaatiofuusiot

Lausunto Valtiontalouden tarkastusvirastolle 20.4.2022

Diaarinumero KKV/368/03.02/2022

KKV kiittää mahdollisuudesta kommentoida tarkastuskertomusluonnosta ja pyytää kiinnittämään huomiota seuraaviin seikkoihin:

Kilpailuviraston ja kuluttajaviraston välisen fuusion vaikutuksista
KKV:n näkemyksen mukaan jokaista organisaatiofuusiota tulisi tarkastella tapauskohtaisesti ottaen huomioon ao. virastojen lähtökohdat ja fuusiolle asetettavat tavoitteet. Kuten luonnoksen sivulla 7 todetaan, KKV-fuusion tavoite oli yhteiskunnallisen painoarvon ja vaikuttavuuden kasvattaminen ja hallinnon tehostaminen. Viraston näkemyksen mukaan asetettu strateginen tavoite oli hyvä ja se on saavutettu.

Viraston kokemuksen mukaan fuusio on lisännyt viraston yhteiskunnallista painoarvoa ja vaikuttavuutta. Tällaista vaikeasti mitattavaa vaikutusta on vaikea kytkeä tulosmittareihin. Siihen, kuinka paljon yhteiskunnallinen painoarvo ja vaikuttavuus kasvoivat nimenomaan fuusion seurauksena, on mahdoton tuottaa numeerisia arvoja niin etu- kuin jälkikäteen. Parhaimmillaan kyselytutkimuksella voisi mitata sidosryhmien käsitystä viraston painoarvosta ennen ja jälkeen uudistuksen. Näissä mittareissa tapahtuvaa muutosta ei voisi kuitenkaan tulkita fuusiosta johtuvaksi. Fuusiosta riippumattomat muutokset (esimerkiksi henkilömuutokset) voivat vaikuttaa enemmän muutoksiin kuin itse fuusio.

Luonnoksen mukaan fuusio vaikutti vain vähän KKV:n ydintehtävien organisointiin ja johtamisjärjestelmään, ja vanhat organisaatiot ovat yhä selkeästi jäljellä. Kilpailu- ja kuluttajatehtävät näkyvät edelleen KKV:n organisaatiossa omina vastuualueinaan jo siksikin, että näin on säädetty KKV-laissa. Tähän rakenteeseen ei fuusiolla tavoiteltu muutosta, eikä se olisi ollut mahdollistakaan. Valvontaa tehdään kilpailu- ja kuluttajansuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla erillään kilpailuasioissa ja kuluttaja-asiamiehen valvontatehtävissä.

Valvontatehtävien lisäksi virastossa vaikutetaan markkinoiden toimivuuteen kansantalouden ja kuluttajien eduksi mm. selvityksillä ja lausunnoilla. Vuodesta 2019 lähtien näitä ja muita virastontasoisia kilpailu- ja kuluttajapoliittisia substanssiasioita on käsitelty ohjausryhmässä (vakiojäseninä pääjohtaja, molempien vastuualueiden ylijohtajat, vaikutusarviointiyksikön johtaja ja viestintäjohtaja). Fuusio on siis vaikuttanut – vaikkakin viiveellä – johtamisjärjestelmään siinä määrin kuin mahdollista ja mahdollistanut kilpailu- ja kuluttajapolitiikan yhteensovittamisen ja tätä kautta myös vaikuttavuuden vahvistamisen.

KKV:n toimintaedellytykset ovat viraston kokemuksen mukaan parantuneet virastojen yhdistymisen jälkeen johtuen viraston suuremmasta koosta ja tehokkaammasta toimintojen yhteensovittamisesta. Fuusio on myös tehostanut viraston hallintoa (ks. liite 2 HTV-kehityksestä vuosilta 2013 – 2021). Tarkastelukautena hallinnon henkilöstön määrään on vaikuttanut myös tiettyjen tehtävien siirto Valtoriin (vuonna 2015 kaksi HTV:tä).

KKV:n kokemuksen perusteella fuusiohankkeiden läpimenoaika ja vaikutusten syntyminen
vaativat pidemmän ajan kuin suunnitteluvaiheessa usein arvioidaan. Fuusion onnistumiseen vaikuttaa myös yhteisen virastokulttuurin syntyminen, joka kehittyy vähitellen oppimisen ja käytännön yhteistyön kautta. Lisäksi myös esimerkiksi yhdistyvien virastojen tietojärjestelmien yhteensovittaminen on huomioitava fuusioiden yhteydessä.