Lausunto televisio- ja radiolähetyspalveluiden huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksesta

Lausunto liikenne- ja viestintävirastolle 15.10.2020

Liikenne- ja viestintävirasto on pyytänyt lausuntoa televisio- ja radiolähetyspalveluiden huomattavan markkinavoiman päätösluonnoksesta ja markkina-analyysistä liitteineen.

Liikenne- ja viestintävirasto katsoo, että Digita Oy:llä (”Digita”) on huomattavan markkinavoiman asema valtakunnallisilla antennikapasiteettiin pääsyn, televisiolähetys- ja radiolähetyspalveluiden tukkumarkkinoilla. Liikenne- ja viestintävirasto on päätösluonnoksessa tarkemmin kuvatulla tavalla asettanut Digitalle tiettyjä syrjimättömyyttä ja hinnoittelua koskevia velvollisuuksia, jotka se katsoo tarpeellisiksi kilpailun edistämiseksi ja kilpailun esteiden poistamiseksi televisio- ja radiolähetyspalveluiden tukkumarkkinoilla.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (”KKV”) näkemyksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto on markkina-analyysissään kuvannut perusteellisesti asian kannalta relevantit markkinat hyödyntämällä markkinatoimijoilta keräämiänsä tietoja ja näkemyksiä, Finnpanel Oy:n markkinatietoja sekä teletoimialalta säännöllisesti keräämiänsä markkinatietoja.

KKV kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että kilpailuviranomaiset pyrkivät yhä enenevässä määrin tarkastelemaan markkinamäärittelyä kuvailevan analyysin ohella myös taloustieteeseen pohjautuvin empiirisin menetelmin. Menetelmillä pyritään tyypillisesti arvioimaan hypoteettisen monopolistin hinnankorotuksen kannattavuutta SSNIP-testin mukaisessa viitekehyksessä. Empiiristen menetelmien soveltaminen arvioidaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti ja siihen vaikuttavat ennen kaikkea saatavilla olevat aineistot sekä markkinan ominaispiirteet. On tärkeä huomata, että markkinamäärittelyn toteuttaminen SSNIP-testin mukaisessa arviointikehikossa ei edellytä empiiristen menetelmien soveltamista vaan markkinamäärittely voidaan perustaa myös huolellisesti toteutettuun kuvailevaan tarkasteluun. KKV korostaakin, ettei sillä ole nyt käsillä olevassa asiassa aihetta epäillä, että empiiristen menetelmien käyttö olisi johtanut toisenlaiseen markkinamäärittelyyn kuin mihin Liikenne- ja viestintävirasto on analyysissään päätynyt.

KKV pitää myös tärkeänä, että Liikenne- ja viestintävirasto tekee markkina-analyysejä riittävän säännöllisin väliajoin, jotta kuluttajien katselutottumuksissa ja teknologian kehityksessä tapahtuvat muutokset voidaan ottaa huomioon sääntelyssä oikea-aikaisesti. KKV pitää mahdollisena, että kuluttajien näkökulmasta vaihtoehtoiset televisio- ja radiolähetyspalveluiden vastaanottotavat saattavat pitkällä aikavälillä ainakin osittain korvata maanpäällisen televisio- ja radioverkkojen kautta lähetettäviä lähetyksiä. KKV:n näkemyksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto on päätösluonnoksessaan tunnistanut ja analysoinut olennaisimmat markkinoiden kehitykseen ja vaihtoehtoisten vastaanottotapojen korvattavuuteen vaikuttavat tekijät.

Lopuksi KKV toteaa, että Liikenne- ja viestintävirasto on päätösluonnoksessaan katsonut perustellusti kolmen kriteerin testin nojalla, että ennakkosääntelyn kriteerit täyttyvät antennikapasiteettiin pääsyn sekä televisio- ja radiolähetyspalveluiden tukkumarkkinoilla. KKV katsoo yleisellä tasolla, että Digitan päälähetysasemien muodostama infrastruktuuri voidaan valtakunnallisen peiton osalta rinnastaa sellaiseen luonnolliseen monopoliin, jonka osalta ennakkosääntely on tyypillisesti jälkikäteistä kilpailuvalvontaa toimivampi keino poistaa kilpailun esteitä ja edistää kilpailua markkinoilla.