Lausunto työryhmän arviomuistioluonnoksesta: data retention -lainsäädännön täsmentämisen vaihtoehdoista (VN/25156/2023)

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle 26.3.2024

Diaarinumero KKV/230/03.02/2024

Lausunto työryhmän arviomuistioluonnoksesta: data retention -lainsäädännön täsmentämisen vaihtoehdoista (VN/25156/2023)

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa työryhmän arviomuistioluonnoksesta data retention -lainsäädännön täsmentämisen vaihtoehdoista. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kiinnittänyt huomiota arviomuistion osioon 6.3.3.6 henkilöllisyyttä koskevien tietojen säilyttämisestä, jossa todetaan, että asiakastietojen säilyttämiseen liittyvänä seikkana on tuotu esiin tarve arvioida mahdollisuutta prepaid-liittymien rekisteröintivelvoitteen perustamiseksi.

Arviomuistiossa on tunnistettu puhelinliittymän asema ns. välttämättömyyspalveluna, jonka yhdenvertaiseen saatavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Arviomuistion perusteella prepaid -liittymien rekisteröintivelvoitteesta aiheutuvat kielteiset vaikutukset kohdistuisivat erityisesti henkilöihin, joilla ei ole henkilöllisyyttä osoittavia asiakirjoja, eli esimerkiksi suurimpaan osaan turvapaikanhakijoista. Rekisteröintivelvoite vaikeuttaisi näiden kuluttajien mahdollisuuksia saada välttämätön puhelinliittymä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoo, että prepaid -liittymien rekisteröintivelvoite voisi siis heikentää välttämättömien puhelinliittymäpalveluiden yhdenvertaista saatavuutta.

Prepaid -liittymät voivat olla tarpeellisia myös luottohäiriömerkintäisille kuluttajille. Tavallisen sopimusperusteisen liittymän saaminen edellyttää näiltä kuluttajilta yleensä vakuuden maksamista. Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsityksen mukaan prepaid -liittymien rekisteröintivelvoite ei kuitenkaan voisi johtaa siihen, että maksuhäiriömerkintäiset kuluttajat eivät enää saisi kyseisiä liittymiä samoin ehdoin kuin muutkin kuluttajat, koska vakuuden asettamiselle ei ole mitään tarvetta tai perustetta silloin, kun liittymä maksetaan jo etukäteen.

Kuten arviomuistiossa todetaan, prepaid -liittymien rekisteröintivelvoite kaventaisi kuluttajien saatavilla olevia liittymätyyppejä, ja rajoittaisi heidän mahdollisuuksiaan viestiä anonyymisti. Kilpailu- ja kuluttajavirasto pitää hyvänä, että arviomuistiossa on tunnistettu anonyymin viestinnän yhteydet kuluttajien yksityiselämän suojaa turvaavien perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Yhteiskunnan alati digitalisoituessa kuluttajien yksityisyys on uhattuna monelta suunnalta, ja anonyymin liittymätyypin poistuminen kaventaisi edelleen kuluttajien yksityisyydensuojan alaa. Ulkomailta hankitut prepaid liittymät jäisivät tässä suhteessa varsin kapeaksi anonymiteetin takaajaksi.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoo, että prepaid -liittymien rekisteröintivelvoitteesta voisi olla haittaa kuluttajille: Se vaikeuttaisi tiettyjen kuluttajaryhmien (kuten turvapaikanhakijat) mahdollisuuksia saada puhelinliittymä, ja muutoinkin supistaisi kuluttajien saatavilla olevaa liittymävalikoimaa, kun tiettyyn käyttötarpeeseen (anonyymi viestintä) suunnattu liittymätyyppi poistuisi Suomen markkinalta. Anonyymin liittymätyypin poistuminen vaikuttaisi osaltaan kuluttajien yksityiselämän suojan toteutumiseen.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoo, että mahdollisen prepaid -liittymien rekisteröintivelvoitteen hyödyt tulisi kyetä riittävän hyvin perustelemaan edellä mainittu yksityisyys- ja kuluttajanäkökulma huomioon ottaen, ja hyötyjen tulisi selkeästi osoittaa olevan suuremmat kuin edellä mainitut haitat, jotta rekisteröintivelvoite olisi syytä toteuttaa.