Lausunto U 31/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista

Lausunto talousvaliokunnalle 20.9.2021

Diaarinumero KKV/1039/03.03/2021

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kannattaa U-kirjeen linjauksia.

EU-tason järjestelmä on kannatettava

Suomen kaltaisella kansantaloudella on intressi varmistaa, että EU:n jäsenvaltioiden  välille ei synny valtiontukea koskevaa kilpailua eli kilpailua siitä, mikä EUmaa pystyy  avokätisimmin tukemaan maassaan sijaitsevia ja usein kansallisia yrityksiä (estetään  ns. haitallinen tukikilpailu). Nyt esitetty asetus on looginen jatko EU:n yleiselle valtiontuen politiikalle, koska ehdotettu asetus käytännössä estää/vaimentaa sitä, ettei haitallista tukikilpailua synny myöskään EU:n ulkopuolisista maista kanavoituvalla valtiontuella.

Viime vuosina on ollut selviä merkkejä siitä, että EU:n jäsenvaltioissa pidetään EU:n ulkopuolelta kanavoituvia tukia osin myös markkinoita vääristävinä. Tämä seurauksena näissä maissa on keskusteltu, että asiantilan korjaamiseksi tarvitaan lainsäädäntötoimia. Komission asetusehdotus on tässä suhteessa tervetullut, koska sillä vältetään kansallisten lainsäädäntötoimien tarve, jotka taas voisivat olla toisiinsa nähden sisällöllisesti erilaisia. On hyvä, että ongelmaa ratkaistaan yhdellä ja yhtenäisiin periaatteisiin pohjautuvalla EUtason regiimillä.

Valvonnan riippumattomuus

KKV:lle ei sellaisenaan kuulu perinteinen valtiontuen valvonta. KKV:n käsitys kuitenkin on, että valtiontuen valvontaa tulee hoitaa poliittisesti riippumaton taho. Siksi esimerkiksi EU:n valtiontuen valvonta kuuluu EU:n komissiolle, eikä EU:n jäsenmailla ole valvonnassa toimivaltaa.Myös nyt ehdotetun asetuksen toimeenpanossa on syytä varmistaa, että valvonta säilyy riippumattomalla taholla (komissiolla) ja että asetuksen mukainen kilpailuanalyysi on mahdollisimman läpinäkyvää. Siksi on kannatettavaa, että ehdotettu järjestelmä perustuu kilpailuolosuhteiden arviointiin eikä esimerkiksi poliittiseen harkintaan tuen sallittavuudesta.

Investoinnit voivat myös edistää kilpailua

Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat esimerkiksi investoinnit, joihin voi liittyä kilpailulle haitallisia rahoituksellisia ratkaisuja (financial contributions) ja joita voidaan pitää haitallisena valtiontukena. Toisaalta kaikki valtiontuen järjestelyt eivät välttämättä ole markkinoille haitallisia, mikä on todettu myös EU:n valtiontukea koskevan valvonnan yhteydessä. Lisäksi monet uudet investoinnit EU:n alueella voivat olla myös kilpailua edistäviä, kun markkinoille tulee uusien investointien myötä esimerkiksi lisää tuotantokapasiteettia, uutta teknologiaa tai uusia menetelmiä hyödykkeiden jakelun järjestämiseksi.