Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitykseksi

Lausunto ympäristöministeriölle 6.2.2024

Diaarinumero KKV/1665/03.02/2023

Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitykseksi (VN/14613/2023)

Asetukseen liittyvät kommentit ja huomiot pykälittäin:

Kommentit pykälään 1, Purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitys:

Selvitystä ei rakentamislain tarkoittamalla tavalla edellytetä hankkeissa, joissa purkumateriaalien määrä on vähäinen. Perustelumuistiossa on avattu sivulla 7 tarkemmin vähäisyyden arviointia. Perustelumuistiossa on esitetty arvioinnin lähtökohtana, että kaikki kokonaisten rakennusten purkuhankkeet sisältyisivät selvitysvelvoitteen piiriin ja toisaalta, että yksittäiset kylpyhuoneremontit tai yksittäisten asuntojen remontit eivät selvitystä edellyttäisi.

Miten vähäisyyttä tulisi näkemyksesi mukaan hankkeissa soveltaa?

Kommentit pykälään 2, Purkumateriaalit:

Ehdotuksessa on kaksi eri vaihtoehtoa pykäläksi 2 koskien selvityksen keskeistä sisältöä, purkumateriaaleja. Kumpaa jaottelua tulisi näkemyksesi mukaan käyttää asetuksessa? Vaihtoehto A:ssa on esitetty purkumateriaalien jaottelu kierrätyksen ja hyödyntämisen näkökulmasta, minkä vuoksi jaottelu poikkeaisi hieman jäteasetuksen 26 §:n rakennus- ja purkujätteen erilliskeräysvaatimuksista. Tarkemmat perusteet poikkeamiselle on esitetty perustelumuistiossa sivuilla 8-9.

Vaihtoehto A

Vaihtoehto B

Kommentit valintaasi

Kommentit pykälään 3, Vaarallisia aineita sisältävät purkumateriaalit:

Kommentit pykälään 4, Maa- ja kiviainekset:

Kommentit pykälään 5, Purkumateriaali- ja rakennusjäteselvityksen päivittäminen:

Kommentit pykälään 6, Tietojen ilmoittaminen:

Kommentit pykälään 7, Voimaantulo:

Muita huomiota asetukseen liittyen:

Kilpailu- ja kuluttajavirasto suhtautuu myönteisesti siihen, että asetuksen avulla edistetään kiertotalouden kasvua rakentamisessa sekä luodaan mahdollisuuksia uudenlaiselle purkumateriaalikiertoihin perustuvalle liiketoiminnalle. Viraston näkemyksen mukaan rakennusmateriaalien lisääntyvällä uudelleenkäytöllä edistetään ilmastonmuutoksen torjumista, sillä luonnosta saatavien neitseellisten raaka-aineiden otosta ja jalostamisesta aiheutuu huomattava määrä kasvihuonepäästöjä. Virasto ei kuitenkaan tässä vaiheessa näe tarpeelliseksi kommentoida asetusluonnosta yksityiskohtaisemmin.

Huomioita ja kommentteja perustelumuistion sisältöön: