Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle 11.9.2020

Diaarinumero KKV/1054/03.02/2020

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (jäljempänä KKV) pitää hallituksen esitysluonnokseen sisältyviä ehdotuksia lähtökohtaisesti perusteltuina ja siten kannatettavina.

KKV:n näkemyksen mukaan liikkumisen tietopalveluiden keskittämisellä Traffic Management Finland Oy:n tuotettavaksi edistetään liikennealan toimijoiden tasapuolisia kilpailuedellytyksiä ja helpotetaan alalle tuloa. KKV pitää tärkeänä, että hankintasopimusten ehdoissa pyritään ennakoimaan ainakin tavallisimmat poikkeusolot ja niistä aiheutuvat hankintatarpeet. KKV kiinnittää samalla huomiota siihen, että hankintalain (1397/2016) 9 §:ssä ja erityisalojen hankintalain (1398/2016) 20 §:ssä viitataan kumottuun joukkoliikennelakiin (869/2009).