Luonnos hallituksen esitykseksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä sekä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettujen lakien muuttamisesta

Lausunto valtiovarainministeriölle 9.8.2019

Dnro KKV/716/03.02/2019

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Kilpailu- ja kuluttajavirasto pitää lähtökohtaisesti perusteltuna ja kannatettavana luonnoksessa esitettyä Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain (1096/2008) muuttamista siten, että Hansel Oy:n tehtävänä voisi olla hankintailmoituskanavan ylläpito ja kehittäminen. Luonnoksessa ehdotetaan lisättäväksi Hansel Oy:n tehtäviin myös hankintasopimuksiin liittyvän asiantuntijapalvelun tuottaminen, hankintatiedon käsittely- ja analysointipalvelut sekä kansainvälisiin yhteishankintoihin osallistuminen.

Lisäksi luonnoksessa ehdotetaan lisättäväksi lakiin uusi säännös hankintatiedon käsittelyyn liittyvästä tietojensaanti- ja käsittelyoikeudesta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto pitää yleisesti kannatettavana sääntelyä, jolla pyritään edistämään julkisten varojen tehokasta käyttöä sekä julkisten hankintojen avoimuutta.

KKV toteaa, että Hansel Oy:n on todennäköisesti katsottava joissain tilanteissa toimivan kilpailutilanteessa markkinoilla sen tuottaessa muun muassa hankintoihin liittyviä tieto- ja asiantuntijapalveluja sekä niihin liittyviä teknisiä ratkaisuja. Tämän vuoksi on tärkeää, että Hansel Oy kiinnittää huomiota toimintansa kilpailuneutraliteettivaikutuksiin ja toimii tavalla, joka ei estä tai vääristä kilpailua.