Luonnos hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain 4 luvun muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 10.7.2020

Diaarinumero KKV/717/03.02/2020

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sairausvakuutuslain 4 luvun muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoon tekemien matkojen matkakustannukset korvattaisiin sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksesta. Matkat korvattaisiin enintään sen mukaan, kuinka paljon matka olisi maksanut lähimpään sellaiseen korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon toimintayksikköön, jossa vakuutettu voi saada terveydentilansa vaarantumatta tutkimusta ja hoitoa.

Palvelusetelillä järjestettyyn hoitoon tehtyjen matkojen matkakustannukset korvattaisiin enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta sellaiseen lähimpään tutkimus- tai hoitopaikkaan, jossa vakuutettu voi saada terveydentilansa vaarantumatta sairausvakuutuslaissa tarkoitettua tarpeellista tutkimusta ja hoitoa. Esitysluonnoksessa ehdotetaan myös, että sairausvakuutuksesta korvattavan taksinkäytön enimmäishintaa ja korvausperustetta koskevien määräaikaisten säännösten voimassaoloa jatkettaisiin vuoden 2024 loppuun.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto toteaa, ettei sillä ole lausuttavaa niiden ehdotusten osalta, jotka koskevat korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoon tekemien matkojen matkakustannusten korvaamista sekä palvelusetelillä järjestettyyn hoitoon tehtyjen matkojen matkakustannusten korvaamista, sillä viraston käsityksen mukaan kyseisillä ehdotuksilla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia eikä niillä ole myöskään arvioitu olevan merkittäviä vaikutuksia sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksesta maksettaviin matkakorvausmenoihin. Sairausvakuutuksesta korvattavan taksinkäytön enimmäishintaa ja korvausperustetta koskevien määräaikaisten säännösten voimassaolon jatkamisen osalta virasto viittaa 26.11.2018 antamassaan lausunnossa (KKV/1204/03.02/2018) esittämiinsä kannanottoihin.

Lisäksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto toteaa, että hallituksen esitysluonnoksessa viitataan KPMG:n arvioraporttiin, jossa todetaan Kelan taksipalveluiden hankintojen kilpailutusten olleen onnistuneita. Virasto pitää tärkeänä, että asiayhteydessä kävisi selvästi ilmi, ettei arvioraportti ole kuitenkaan kattanut kilpailutusten laajempia vaikutuksia markkinoiden toimivuuteen. Arvioraportissa viitataan lyhyesti eräisiin kilpailuvaikutuksiin ja todetaan, että Kelan tulisi arvioida kilpailutuksen vaikutuksia kriittisesti. Virasto on viimeisen kahden vuoden aikana saanut erittäin runsaasti yhteydenottoja markkinoiden kilpailua koskevista seikoista, joiden voidaan katsoa liittyvän myös Kelan valitsemaan kilpailutusmalliin ja sen seurauksiin. Näistä syistä virasto on katsonut taksimarkkinoiden kannalta tärkeäksi, että asiaan liittyvät viranomaiset mahdollisimman pian yhteistyössä selvittäisivät erilaisia kilpailutusmalleja, huomioiden myös niiden markkinavaikutukset.