Luonnos hallituksen esitykseksi verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten annettua asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 7.2.2020

Dnro KKV/43/03.02/2020

Hallituksen esityksen tarkoituksena on antaa oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta täydentävää sääntelyä.

Lakiehdotuksissa ehdotetaan annettavaksi markkinaoikeudelle toimivalta käsitellä asetuksen velvoitteiden rikkomisesta johtuvia elinkeinonharjoittajan ja verkossa toimivien välityspalvelujen tarjoajan tai hakukoneen tarjoajan välisiä riitoja. Markkinaoikeus voisi määrätä kiellon käyttää asetuksen vastaista menettelyä, jota voitaisiin tehostaa uhkasakolla.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) pitää perusteltuna markkinaoikeuden nimeämistä toimivaltaiseksi tuomioistuimeksi, joka voisi kieltää asetuksen vastaisen menettelyn. KKV pitää perusteltuina myös markkinaoikeudelle kiellon tehosteeksi esitettyjä toimivaltuuksia, kuten uhkasakkoa ja väliaikaisen kiellon määräämistä.

Asetus ei edellytä kansallisen viranomaisen perustamista valvomaan asetuksen noudattamista, eikä Suomi ole tällaista vaihtoehtoa kannattanut asetuksen valmistelun yhteydessä. Mikäli asetusta valvomaan asetetaan kuitenkin jokin viranomaistaho lain jatkovalmistelussa, sen resursoinnista tähän tehtävään tulee huolehtia.

Lakiehdotusten tarkoitus on, että asianomaisen elinkeinonharjoittajan lisäksi tietyt elinkeinonharjoittajien etuja valvovat järjestöt voisivat saattaa vireille asetuksen vastaista menettelyä koskevan asian. KKV pitää tätä mahdollisuutta tarkoituksenmukaisena.