Luonnos hallituksen esitykseksi virvoitusjuomaveron, alkoholi- ja alkoholijuomaveron sekä eräiden juomapakkausten valmisteveron muuttamisesta

Lausunto valtiovarainministeriölle 18.9.2019

Dnro KKV/914/03.02/2019

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (jäljempänä KKV) lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen, alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta. Ehdotuksen keskeisenä sisältönä ovat virvoitusjuomien valmisteveron korotus siten, että veronkorotus painottuisi sokeripitoisiin juomiin, virvoitusjuomien verosta vapautetun pientuotannon rajan nosto 50 000 litrasta 70 000 litraan ja vastaava vapautus juomapakkausten valmisteverosta, sekä tietyistä vain vähän alkoholia sisältävistä juomista kannettavan veron korotus.

KKV toteaa, että tuotantomääriin liittyvät verovapautukset voivat olla sekä kilpailun että kansantalouden kannalta ongelmallisia. Ongelmien minimoimiseksi olisi kyettävä yksilöimään ne perusteet, joilla juuri tietty raja edistää pienyrittäjien taloudellisia toimintamahdollisuuksia.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan, että virvoitusjuomien verosta vapautetun pientuotannon raja nostettaisiin nykyisestä 50 000 litrasta 70 000 litraan, ja että eräiden juomapakkausten valmisteverosta annettua lakia muutettaisiin vastaavasti. On vaikea arvioida, onko esitykseen valittu vuosituotantotaso kilpailun näkökulmasta oikea, sillä hallituksen esityksen perusteluosassa ei ole selvitetty sitä, milloin virvoitusjuomavalmistuksen skaalaedut keskimäärin saavutetaan. Edelleen on vaikea arvioida, missä määrin ja mihin kokoluokkaan asti pienvalmistajien tukeminen voisi olla perusteltua esimerkiksi korkeiden alalle tulon kustannusten vuoksi. Liian lyhytaikainen tukeminen voi aiheuttaa tuen tavoitteiden toteutumatta jäämisen, kun taas liian pitkäaikainen tuki voi vääristää kilpailua sellaisessa kokohaarukassa, jossa osa valmistajista on tuen piirissä ja osa ei.

Virvoitusjuomien tuotantomäärään liittyvä raja ei myöskään ota huomioon sitä, minkä kokoisesta taloudellisesta toimijasta on kaiken kaikkiaan kyse, jos valmistaja on esimerkiksi smoothieita ja mehuja kaupan myymälätilassa valmistava yritys, jonka liikevaihto muodostuu virvoitusjuomien lisäksi muistakin tuotteista tai palveluista. Veronalennuksen kilpailuvaikutuksia on tästä syystä vaikea tyhjentävästi arvioida.