Määräysluonnos taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavista tiedoista ja hintatietojen esilläpidosta

Lausunto liikenne- ja viestintävirastolle (Traficom) 21.11.2019

Dnro KKV/1146/03.02/2019

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää lausuntonaan seuraavaa:

KKV pitää vallitsevassa tilanteessa erittäin kannatettavana, että Traficom antaa määräyksen taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavista tiedoista ja hintatietojen esilläpidosta. Määräys on merkittävä askel ilmoittamiskäytäntöjen selkiyttämiseksi, yhtenäistämiseksi ja hintatietojen vertailtavuuden sekä havainnoitavuuden parantamiseksi. Sellaisena se on keskeinen työkalu liikenteen palveluista annetun lain 152 §:n vaatimusten toteuttamiseksi.

Täysin vapaan hinnoittelun vallitessa mainitun 152 §:n vaatimus kokonaishinnan tai hinnan määräytymisen perusteiden ilmoittamisesta selkeällä, yksiselitteisellä, helposti ymmärrettävällä ja matkustajan kannalta helposti havaittavalla tavalla on olennaisimpia kuluttajan suojaksi annettuja säännöksiä koko liikennepalvelulaissa. Vaatimus ei kuitenkaan aina ole toteutunut käytännössä, vaan hintojen ilmoittaminen on ollut kirjavaa. Hintatietoja ei aina ole ilmoitettu näkyvästi, helposti havaittavasti tai varsinkaan yhtenäisellä, vertailun mahdollistavalla tavalla. Nykytilanne on osoittautunut sekä kuluttajien että terveen kilpailun kannalta ongelmalliseksi. Kun hintatietojen löytäminen käytännössä on vaikeaa, hinnan määräytymistä ja tasoa on etukäteen vaikea hahmottaa ja hintojen vertailuun ei ole käytännössä mahdollisuutta, kuluttajan taloudellinen turvallisuus ja mahdollisuudet hyötyä kilpailusta kärsivät.

KKV katsoo, että Traficomin määräyksellä voitaisiin parantaa nykytilannetta tukemalla asiakkaan mahdollisuuksia arvioida hintaa taksiasemalta ja lennosta otettavien kyytien osalta hintatietojen yhtenäisemmällä ja selkeällä ulkoasuvaatimuksella ja sijoittelulla, eikä KKV:llä ole luonnokseen lausuttavaa hintatietojen esittämistä tai esilläpitoa koskevien määräyksen seikkojen osalta. Dynaamisen hinnoittelun ja eri hinnoittelumallien käytön (esim. vuorokaudenajan tai lähtöpaikan mukaan) on tärkeä säilyä taksiyrittäjille aidosti mahdollisena eri hinnastoja hyödyntämällä. KKV kuitenkin huomauttaa, että jos määräyksen mukaisesti esillä pidetään samanaikaisesti useampaa eri perustein voimassa olevaa hinnastoa, kuluttajalle tulee olla aina selkeää, mitä hinnastoa käytetään eikä erehtymisen vaaraa sovellettavasta hinnastosta saa syntyä. Selkeyden vuoksi on niin ikään tärkeää, ettei hinnastoon lisätä muita kuin keskeisiä tietoja. Kuten määräysluonnoksen perustelumuistiossa on todettu, hinnastoa ei tule käyttää mainonnan harjoittamiseen.

Määräykseen sisältyvään vertailuhinnan nimeen ja sen laskentamalliin KKV sen sijaan ehdottaa muutoksia. KKV pitää sinänsä erittäin tavoiteltavana parantaa hintojen vertailtavuutta. Traficomin määräys on tässäkin suhteessa oikeansuuntainen ja edustaa parannusta nykytilaan. Tästä huolimatta vertailuhinta on sanamuodoltaan liian kirjaimellinen ja uhkaa terminä johtaa kuluttajaa harhaan, koska määräysluonnoksessa käytetyllä laskentamallilla ei pystytä kaikissa olosuhteissa takaamaan, että vertailuhinnan perusteella kyytinsä valinnut kuluttaja todellakin saisi aina edullisimman kyydin, kun ruuhkatilanteissa vertailuhinta voi ylittyä ja eri keskinopeuksilla eri hinnoittelumallit voivat antaa poikkeavia lopputuloksia. KKV:n näkemyksen mukaan tästä syystä termiä vertailuhinta ei tule käyttää, vaan sen sijaan osuvampaa olisi käyttää nimitystä esimerkkihinta.

Määräysluonnoksen mukainen vertailuhinnan laskentamalli vaikuttaisi soveltuvan melko hyvin sellaisiin hinnoittelumalleihin, joissa mitataan koko matkan samoja hintakomponentteja. KKV katsoo, että esimerkkihinnan laskentamallin tulisi kuitenkin huomioida paremmin odotusmaksun ja/tai hidasajomaksun sisältävät hinnoittelumallit, joissa taksimatkan hinnan laskutapa perustuu taksin kulloisenkin ajonopeuden mukaisesti joko matkaan tai aikaan. KKV:n tulkinnan mukaan määräysluonnos nykyisellään edellyttäisi useissa tilanteissa näiden hinnoittelumallien osalta esimerkkihinnan ilmoittamista 10 minuutin pysähdyksellä ja 5 minuutin ajolla korkeimmalla sallitulla ajonopeudella (120 km/h), sillä määräysluonnos edellyttää korkeimman kokonaishinnan esittämistä. Tärkeää kuitenkin on, että esimerkkihinta kunkin hinnoittelumallin osalta edustaisi keskimääräistä taksiasemalta tai muutoin ennalta tilaamatta otettavaa taksimatkaa, jotta esimerkkihinnat olisivat keskenään vertailukelpoisia.

KKV kuitenkin arvioi, että matkaa tai aikaa ajonopeuden perusteella mittaavien hinnoittelumallien esimerkkihinnan vertailukelpoisuutta on mahdollista parantaa. Tämä saattaisi onnistua esimerkiksi perustamalla esimerkkihinnan laskenta tasaiseen nopeuteen koko esimerkkimatkan aikana tai jakamalla esimerkkimatka johonkin keskivertotaksimatkalle tyypilliseen suhteeseen matka- ja aikatariffin osalta (esim. 3 minuuttia pysähdyksissä ja 10 km ajossa 50 km/h nopeudella). Vastaavasti voitaisiin arvioida keskimääräinen ja vertailukelpoinen taksimatka jäljempänä ehdotetulle ruuhka-ajon esimerkkihinnalle.

KKV ehdottaa harkittavaksi kahden esimerkkihinnan mallia. Kuluttajille taksimatkan kesto on matkan pituutta vaikeammin etukäteen arvioitavissa. Eri hinnoittelumalleilla sekä samojen hinnoittelumallien sisällä eri hinnanmääräytymisperusteille annettavilla arvoilla on mahdollista vaikuttaa merkittävästi taksimatkan hinnanmuodostukseen matkan keston vaihdellessa. Näin ollen olisi tärkeää, että kuluttaja pystyisi arvioimaan taksiyritysten soveltamien hinnastojen hinnanmuodostusta eri ruuhkatilanteissa. KKV ehdottaa määräysluonnoksessa käytetyn mallin rinnalle otettavaksi vastaavan pituisen ruuhka-ajon/hitaan ajon esimerkkihinnan. Tämä voisi olla esim. 10 km + 30 min. Tällöin hinnasto antaisi kuluttajalle mahdollisuuden verrata ”tavallisen” ja ”ruuhkaisen” matkan vertailuhintoja ja tehdä päätöksensä odotetun ruuhkatilanteen perusteella. Tällä tavoin kuluttaja voisi arvioida eri hinnastojen hinnanmuodostusta suhteessa ruuhkatilanteeseen, ja samalla estettäisiin ainakin osittain alan toimijoiden hintakomponenttien muokkaus siten, että esimerkkihinta vaikuttaisi alhaisemmalta kuin todellinen odotettu hintataso.

KKV tunnistaa, että esimerkkihinnan esittäminen ei ole täydellinen malli, jonka perusteella kuluttaja voisi aina kyetä valitsemaan kullekin taksimatkalle edullisimman hinnan tai päättelemään varmuudella taksimatkan lopullisen kokonaishinnan. KKV kuitenkin arvioi, että hyvin toteutetulla esimerkkihinnan esittämisvaatimuksella voidaan saavuttaa merkittävä parannus kuluttajien mahdollisuuteen arvioida etukäteen matkan hintaa ja verrata taksiyritysten hintoja taksiasemilta tai lennosta kyytiä otettaessa. Nykytilanteessa kuluttaja joutuu arvioimaan useista eri hinnanmääräytymisperusteista muodostuvia hintoja pelkkien hinnanmääräytymisperusteille annettujen arvojen perusteella. Kuluttajille on kuitenkin tärkeää viestiä, että kyse on vain esimerkeistä, joilla kuvataan keskimääräisiä taksimatkoja tietyssä ruuhkatilanteessa.

KKV myös korostaa, että määräyksen vaikutuksia ja hinnoittelun kehitystä tulee seurata ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin määräyksen tai lainsäädännön tarkistamiseksi, jos tämä osoittautuu käytännössä saatujen kokemusten valossa tarpeelliseksi.