Radiolaitteita ja markkinavalvontaa koskevien uusien säädösten valmistelu

Lausunto liikenne- ja viestintävirastolle (Traficom) 13.6.2019

Dnro KKV/604/03.02/2019

EU:n komissio valmistelee radiolaitedirektiivin (RED, 2014/53/EU) alaan kuuluvissa asioissa kolmea säädöstä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom edustaa Suomea komission (DG GROW) nimeämissä asiantuntijatyöryhmissä, joissa RED:n nojalla valmisteltavia säädöksiä käsitellään.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää lausuntonaan seuraavaa:

1) Yhteiskäyttöiset laturit

Sääntelyvaihtoehtojen ja kestävien ratkaisujen selvittäminen kulutushyödykkeiden yhteentoimivuuden ja osien yhteensopivuuden takaamiseksi on tärkeää kuluttajien kannalta. Yhteentoimivuus ja yhteensopivuus ovat keskeisiä kuluttajien valinnanvapauden kannalta. Rajoittamalla tuotteiden yhteensopivuutta valmistajat voivat luoda ns. teknistä sidontaa, jolla pakotetaan kuluttajat tekemään hankintoja vain kyseisen valmistajan tuotevalikoimasta ja vaikeutetaan kuluttajien mahdollisuuksia ottaa käyttöön uusia hyödykkeitä. Yhteentoimivuus ja yhteensopivuus ovat myös seikkoja, jotka tuotteen myyjän on kerrottava kuluttajalle EU-säännösten edellyttämällä tavalla (direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä 2005/29/EY artikla 6, direktiivi kuluttajan oikeuksista 2011/83/EU artiklat 5 ja 6).

Kulutushyödykkeiden ympäristövaikutukset ovat osa EU:ssa ja Suomessa tavoiteltavaa kiertotaloutta. Tuotteiden yhteensopivuus edistää niiden käytön pitkäikäisyyttä ja saattaa osaltaan vähentää elektroniikkajätettä. Kun hankintoja voi tehdä muiltakin kuin tuotteen alkuperäiseltä valmistajalta, kilpailullisempi toimintaympäristö edistää kestävien tuotteiden suunnittelua.

2) Radiolaitteiden ja ohjelmistojen yhdistelmät

Digitalisaatio tuo kulutushyödykkeisiin älyominaisuuksia ja nopeuttaa niiden verkottumista. Toimintaympäristön muutoksessa on tärkeää kuluttajansuojan (consumer protection) korkean tason ylläpitäminen EU:n perusoikeuskirjan 38 mukaisesti, ei ainoastaan kuluttajien luottamuksen (consumer trust) edistäminen. SEUT:n 12 artikla edellyttää kuluttajansuojan ottamista huomioon muita EU:n toimintalinjoja määritettäessä.

Kulutushyödykkeen konfigurointi tai päivitys voi muuttaa tuotteen ominaisuuksia niin olennaisesti, että kyse on itse asiassa kokonaan uuden tuotteen tarjoamisesta. Suomen kuluttaja-asiamies on ottanut kantaa mm. uuden Windows 10 käyttöjärjestelmän tarjoamiseen kuluttajille päivityksenä (https://www.kkv.fi/ajankohtaista/Tiedotteet/2018/kuluttaja-asiamies-ja-microsoftpaasivat-neuvotteluratkaisuun-windows-10sta/). Joissakin tilanteissa menettelyä saatetaan joutua arvioimaan EU:n direktiivin kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista (93/13/ETY) kannalta. Direktiivin liitteessä on ohjeellinen luettelo niistä ehdoista, joita voidaan pitää kohtuuttomina. Tällaisia ovat mm. ehdot, joiden tarkoituksena tai seurauksena on elinkeinonharjoittajan valtuuttaminen muuttamaan tuotteen tai palvelunominaisuuksia yksipuolisesti ilman pätevää syytä.

EU:ssa on 15.4.2019 hyväksytty uudet kuluttajansuojaoikeudelliset direktiivit digitaalisten sisältöjen ja palvelujen virhevastuusta sekä tavaran kaupan virhevastuusta (https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/04/15/eu-adopts-newrules-on-sales-contracts-for-goods-and-digital-content/). Uusissa direktiiveissä on mm. päivitysten tarjoamiseen liittyviä säännöksiä.

Sen suojantason säilyttäminen, joka tuotteella oli kun se tuotiin markkinoille (at themoment of placing on the market), ei takaa kovin korkeaa kuluttajansuojaa.

Kulutushyödykkeiden tekniset ominaisuudet kehittyvät jatkuvasti ja vanhenevat nopeasti. Korkeaa suojantasoa turvaisi paremmin vertaaminen esimerkiksi parhaan teknisen tietämyksen tasoon tai vallitseviin ammatillisiin käytäntöihin.

3) Yksityisyyden suoja ja suojautuminen petoksilta/Internetiin yhdistetyt ja päälle puettavat laitteet

EU:n kuluttajansuojaoikeudellisessa sääntelyssä lähtökohtana on se, että lapsille ja muille heikoille kuluttajaryhmille suunnattuja menettelyjä on arvioitava tuon kohderyhmän kannalta (esim. direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä 2005/29/EY artikla 5).

Erityisen suojantarpeen huomioiminen myös radiolaitteiden sääntelyssä on kannatettavaa. Mikäli lähtökohtana on erityisen suojantason takaaminen tietyille kuluttajaryhmille, tuoteryhmien määrittely ja kategorisointi ennalta saattaa osoittautua haasteelliseksi. Harkittavaksi voitaisiin ottaa myös laajempi periaatepohjainen lähestymistapa, kuten standardointi-hankkeissa selvitettävänä oleva best practices sekä datavetoisten liiketoimintamallien ja tekoälyn kohdalla korostettu ihmiskeskeisyys (human centric).