Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2018

Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle 16.10.2019

Kilpailu- ja kuluttajavirasto toteaa lausuntonaan seuraavan.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto pitää tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomusta 2018 hyvin laadittuna. Toimintakertomuksessa on esitelty kattavasti katsaus tietosuojavaltuutetun toimiston vuoteen 2018. Vuosi 2018 oli tietosuojavaltuutetun toimiston tehtäväkentän huomioiden merkittävä, sillä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkoi 25.5.2018 ja toi mukanaan paljon uudistuksia. Toimintakertomuksessa tuodaan hyvin esille lainsäädäntökehikon muutoksen konkreettiset vaikutukset tietosuojavaltuutetun toimiston tehtäviin ja toimivaltaan.

On hienoa huomata, että toimintakertomuksen mukaan kiinnostus tietosuojaa kohtaan on noussut ja ihmiset ovat entistä tietoisempia tietosuoja-oikeuksistaan. On tärkeää, että tietosuojavaltuutetun toimistolla on ollut valmius käsitellä yksityishenkilöiden ilmoituksia tietosuojaoikeuksien loukkaamisesta ja epäilyistä. Yleisen tietosuojatietoisuuden lisääminen on jatkossakin tärkeää, jotta digitaalisilla sisämarkkinoilla erilaiset toimijat kilpailevat samoilla säännöillä. Tämä on erittäin merkityksellistä kuluttajien markkinoita kohtaan tunteman luottamuksen kannalta.

Kuluttaja-asiamies ja tietosuojavaltuutetun toimisto ovat tehneet jatkuvaa yhteistyötä ja viranomaistapaamisista on muodostunut vuotuinen käytäntö. Sekä kuluttaja-asiamiehen että tietosuojavaltuutetun toimiston toiminnassa nousee jatkuvasti esiin toimintaympäristön muutoksiin liittyviä uusia teemoja ja haasteita, joista on tarkoituksenmukaista käydä ilmiötason keskustelua viranomaisyhteistyössä. Tärkeimmistä teemoista kuluttaja-asiamies ja tietosuojavaltuutettu ovat myös antaneet yhteisiä lausumia ja tiedotteita sekä järjestäneet seminaareja.

Toimiva yhteistyö kuluttaja-asiamiehen ja tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa on tärkeää, sillä kansallisella tasolla on ajoittain valvonnan kohteena samaan yritykseen liittyviä asiakokonaisuuksia, joita kumpikin viranomainen tarkastelee oman toimivaltansa puitteissa ja ottaa käsiteltäväkseen kuluttajansuojan tai tietosuojan näkökulmasta. Vuosina 2018-2019 tällaisia asiakokonaisuuksia on liittynyt varsinkin kaupallisiin menettelyihin, joihin on liittynyt henkilötietojen käsittely. Kuluttaja-asiamiehen ja tietosuojavaltuutetun toimiston valvontatoiminnan asiantuntijat ovat tehneet yhteistyötä liittyen muun muassa puhelinmyyntiin, kotimyyntiin, sähköiseen suoramarkkinointiin sekä markkinointisuostumuksen pyytämiseen. Viranomaisyhteistyö on ollut toimivaa ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoo, että tämän yhteistyön tiivistyminen entisestään on toivottavaa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto pitää tärkeänä, että tietosuojavaltuutetun toimistosta saa jatkossakin asiantuntevaa tukea tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Erityisesti viranomaisia koskevan julkisuuslainsäädännön ja tietosuojan välisen suhteen tasapainon arvioiminen viranomaistoiminnassa on aihe, jossa julkisen hallinnon rekisterinpitäjät tarvitsevat tukea. Lisäksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto pitää tarpeellisena, että samalla kun tietosuojasta huolehditaan, löydetään myös ratkaisuja siihen, miten edistetään tiedon hyödyntämistä tietoon pohjautuvassa päätöksenteossa. Käytännössä tämä koskettaa laajojen rekisteriaineistojen käyttöä ei-kaupallisissa tutkimus- ja selvitystöissä.

Kilpailu- ja kuluttajavirastolla ei ole huomautettavaa tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomuksen 2018 johdosta.