Viisipäiväiseen jakeluun kuuluvien alueiden määrittely

Lausunto Liikenne- ja viestintävirastolle 12.4.2019

Dnro KKV/308/03.02/2019

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (jäljempänä KKV) kiinnittää huomiota siihen, että ehdotettu aiempaa tarkempi varhaisjakeluverkon kattavuuden kuvaus saattaa joidenkin postinsaajien osalta johtaa postipalvelujen saatavuuden heikentymiseen ja putoamiseen viisipäiväisen yleispalvelukirjeiden jakelun ulkopuolelle. Toisaalta KKV pitää tärkeänä, että postisääntelyn kehittämisessä käytetään hyväksi kaikki ne mahdollisuudet, jotka turvaavat yleispalvelujen tarjonnan mahdollisimman tehokkaalla tavalla ilman, että tarvitsee turvautua esimerkiksi postirahoitustyöryhmässä aikoinaan tarkasteltuihin erityiskeinoihin.

KKV:n käsityksen mukaan ehdotetulla muutoksella voi olla vaikutusta Posti Oy:n ja muiden postiyritysten välisiin kilpailuolosuhteisiin. Tämän vuoksi KKV pitää tärkeänä, että asiassa kiinnitetään erityistä huomiota kaikkiin postiyritysten esille tuomiin mahdollisiin kilpailuvaikutuksiin.