Alektum ja Annomen perivät saatavia oikeudessa tuhansilta kuluttajilta – toimi näin, jos saat aiheettoman velkomuskanteen

Perintäyhtiöt Alektum Oy ja Annomen Oy ovat menettäneet toimilupansa, mutta jatkavat nyt saatavien oikeudellista perintää. Perintätoiminnassa on ollut runsaasti epäselvyyksiä ja siksi kuluttaja-asiamies katsoo aiheelliseksi ohjeistaa velkomuskanteiden kohteeksi joutuneita kuluttajia.

Perintätoimisto Alektum on ostanut kuluttajamarkkinoilla toimivilta yrityksiltä kymmeniä tuhansia saatavia ja perinyt niitä omissa nimissään kuluttajilta. Sekä Alektumin ostamiin saataviin että yrityksen perintätoimintaan on liittynyt vakavia epäselvyyksiä. Kuluttaja-asiamies on saanut lukuisia ilmoituksia muun muassa yrityksen aiheettomasta perinnästä. Vuosina 2017–2019 kuluttaja-asiamies on avustanut kuluttajia kymmenissä oikeudenkäynneissä, joissa kuluttajat ovat vastustaneet Alektumin velkomuskanteita. Yhdessäkään tällaisessa tapauksessa Alektumin velkomuskanne ei ole menestynyt. Kanteet on joko hylätty tai Alektum on peruuttanut ne.

Perintätoimintaan liittyvien vakavien puutteiden vuoksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto peruutti Alektumin perintäluvan vuoden 2018 lopussa. Sen jälkeen Alektum myi perintäliiketoimintansa Annomen Oy:lle. Aluehallintovirasto ei hyväksynyt Annomeniä perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin, joten sen on lopetettava perintätoiminta 30.10.2019 mennessä.

Toimiluvan peruuttaminen ei estä yrityksiä jatkamasta saatavien oikeudellista perintää tuomioistuimissa. Kuluttaja-asiamiehen saamien tietojen mukaan Alektum tai Annomen ovat laittaneet vuoden 2019 aikana tuhansia velkomuskanteita vireille ympäri Suomen.

Koska erilaisia tapauksia on tuhansia, kuluttaja-asiamies ei pysty avustamaan kaikkia velkomuskanteiden kohteeksi joutuneita kuluttajia tai antamaan riitatapauksia varten seikkaperäisiä ohjeita. Kuluttaja-asiamies antaa kuitenkin velkomuskanteiden kohteille seuraavat yleisohjeet.

Ohjeita aiheettoman kanteen saaneille kuluttajille

Kun haastemies on antanut haasteen tiedoksi, sinulla on 14 päivää aikaan vastata velkomuskanteeseen. Voit pyytää käräjäoikeudelta vastausajan pidentämistä. Tarvittaessa hanki oikeusapua julkiselta oikeusavustajalta tai asianajajalta tai muulta lakimieheltä. Kuluttajaneuvonta voi myös antaa yleisiä toimintaohjeita.

  • Vaadi perintäyhtiötä selventämään velkomuksen peruste, jos tämä ei tule ilmi haastehakemuksesta.
  • Velkoja on velvollinen näyttämään kanteen perusteena olevan saamisen toteen. Pelkkä lasku tai velkareskontraote ei ole riittävä näyttö saatavasta.
  • Tarkista, onko velka vanhentunut. Velkoja on velvollinen näyttämään, että saatavan vanhentuminen on katkaistu 3 vuoden välein.
  • Jos kanne on ilmeisen perusteeton, vaadi, että myös perintäyhtiön edustaja tai asiamies vastaa oikeudenkäyntikuluista.

Velkomuskannetta voi vastustaa näissä tilanteissa esimerkiksi näillä ilmaisuilla:

  • Jos kanteen peruste ei selviä haastehakemuksesta: Pyydän, että käräjäoikeus velvoittaa kantajan täydentämään kannetta.
  • Vastustan vaatimusta. En ole tehnyt kanteen perusteena olevan kulutushyödykkeen hankintaa.
  • Vastustan vaatimusta. Velka on vanhentunut. En ole saanut velkaa koskevaa vaatimusta/muistutusta yli kolmeen vuoteen.

Älä riitauta aiheetta

Riitauta vain saatava, jonka katsot aiheettomaksi. Velallinen on velvollinen korvaamaan kantajalle oikeudenkäyntikulut, jotka syntyvät aiheettomasta velan riitauttamisesta.

Kuluttajien oikeudenkäyntiasiamiehille tiedoksi

Useat yritykset, joilta Alektum on ostanut saatavia, ovat olleet kuluttaja-asiamiehen valvontatoiminnan kohteena. Kuluttaja-asiamies on kerännyt valvontatoimintansa ja useiden oikeudenkäyntien yhteydessä aineistoa, jolla voi olla merkitystä riitatapauksissa. Ilmoita kuluttajaneuvonnalle, jos Alektum tai Annomen kanteen riitautuksesta huolimatta jatkaa kanteen ajamista.