Alektum och Annomen driver in fordringar av tusentals konsumenter i domstol – gör så här om du får en ogrundad fordringstalan

Indrivningsbolagen Alektum Ab och Annomen Oy har förlorat sina verksamhetstillstånd, men fortsätter nu juridisk indrivning av sina fordringar. Det har förekommit mycket oklarheter kring denna indrivningsverksamhet och konsumentombudsmannen anser därför att det finns skäl att ge anvisningar åt de konsumenter som fått en fordringstalan.

Indrivningsbyrån Alektum har köpt tiotusentals fordringar av företag inom konsumentmarknaden och i sitt eget namn drivit in dem av konsumenterna. Det har förekommit allvarliga oklarheter både vad gäller Alektums köpta fordringar och företagets egen indrivningsverksamhet. Konsumentombudsmannen har tagit emot ett stort antal anmälningar som bland annat gällt ogrundade indrivningar. Under åren 2017–2019 har konsumentombudsmannen bistått konsumenterna i tiotals rättegångar där konsumenterna motsatt sig Alektums fordringstalan. Alektums fordringstalan har inte i ett enda av dessa fall nått framgång. Åtalen har endera förkastats eller så har Alektum dragit dem tillbaka.

På grund av de allvarliga bristerna i indrivningsverksamheten upphävde Regionförvaltningsverket i Södra Finland Alektums tillstånd att bedriva indrivningsverksamhet i slutet av 2018. Alektum sålde efter detta sin verksamhet till Annomen Oy. Regionförvaltningsverket upptog inte Annomen i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet, vilket innebär att Annomen ska upphöra med sin indrivningsverksamhet senast den 30 oktober 2019.

Att tillståndet att bedriva indrivningsverksamhet upphävts hindrar inte företagen att fortsätta en juridisk indrivning i domstol. Enligt konsumentombudsmannens uppgifter har Alektum och Annomen under 2019 väckt tusentals fordringstalan på olika håll i Finland.

Eftersom det handlar om tusentals fall har konsumentombudsmannen inte möjlighet att bistå alla konsumenter som fått en fordringstalan eller att i tvister ge detaljerade anvisningar. Konsumentombudsmannen kan dock ge dem som fått en fordringstalan följande allmänna anvisningar.

Anvisningar för dem som fått en ogrundad talan

När stämningsmannen delgivit en stämning, har du fjorton dagar på dig att avge ett svaromål på fordringstalan. Du kan begära hos tingsrätten att svarstiden förlängs. Vid behov kan du skaffa dig rättshjälp av ett offentligt rättsbiträde, en advokat eller en annan jurist. Från Konsumentrådgivningen kan du också få allmänna råd om hur du kan gå tillväga.

  • Kräv att indrivningsbolaget förtydligar grunderna till indrivningen, om grunderna inte framgår av stämningsansökan.
  • Fordringsägaren är skyldig att bevisa den fordran som ligger till grund för talan. Enbart en faktura eller ett utdrag ur skuldreskontra är inte tillräckligt bevis på en fordran.
  • Kontrollera om skulden har preskriberats. Fordringsägaren är skyldig att visa att preskriptionen av fordran avbrutits med tre års mellanrum.
  • Om talan är uppenbart ogrundad, ska du kräva att också representanten för indrivningsbolaget eller bolagets ombud svarar för rättegångskostnaderna.

I dessa situationer kan man motsätta sig fordringstalan till exempel med följande uttryck:

  • Om grunderna till talan inte framgår av stämningsansökan: Jag ber att tingsrätten ålägger fordringsägaren att komplettera sin talan.
  • Jag bestrider kravet. Jag har inte skaffat den konsumtionsnyttighet som utgör grunden för talan.
  • Jag bestrider kravet. Skulden har preskriberats. Jag har inte fått någon påminnelse/något krav som gäller skulden på över tre år.

Bestrid inte utan orsak

Bestrid endast fordringar som du anser vara ogrundade. Gäldenären är skyldig att ersätta käranden för de rättegångskostnader som uppstår av att en fordran gjorts stridig utan grunder.

Information till rättegångsombud

Flera av de företag som Alektum köpt fordringarna av har varit föremål för konsumentombudsmannens övervakningsverksamhet. I samband med sin övervakningsverksamhet och flera rättegångar har konsumentombudsmannen samlat in material som kan vara av betydelse i tvister. Meddela konsumentrådgivningen om Alektum eller Annomen fortsätter att driva talan trots att fordran gjorts stridig.