Esitys perintälain muuttamiseksi heikentää kuluttajan mahdollisuuksia pysyä selvillä veloistaan

Perintälakiin ehdotetaan muutoksia, joiden seurauksena velallinen ei välttämättä saa tietoa kaikista perinnässä olevista veloistaan. KKV pitää muutosehdotuksia ongelmallisina ylivelkaantumisen ehkäisyn ja kuluttajien oikeusturvan kannalta.

Nykyisen perintälain mukaan maksuvaatimus voidaan lähettää kuluttajalle sähköisesti pysyvällä tavalla eli niin, että se on tallennettavissa, jos kuluttaja on velan erääntymisen jälkeen antanut kyseisen velan osalta siihen nimenomaisen hyväksynnän.

Perintälakiin esitetyn muutoksen jälkeen kuluttaja voisi hyväksyä jo ennen velan erääntymistä, että maksuvaatimukset lähetetään hänelle sähköisesti kaikista yksittäisen velkojan tai ammattimaisen perijän perinnässä olevista nykyisistä tai tulevista veloista. Kyseessä on merkittävä muutos nykyiseen oikeustilaan.

Muutosesityksen mukaan silloin, kun maksuvaatimus toimitetaan kuluttajan sähköiseen postilaatikkoon tai pankin e-laskuna, velkojan ei tarvitsisi muulla tavalla varmistaa, että maksuvaatimus menee perille. Jos taas maksumuistutus lähetetään sähköpostilla, riittävä varmistus esityksen mukaan olisi, että kuluttajalle lähetetään samalla myös toisessa kanavassa, esimerkiksi tekstiviestillä, erillinen ilmoitus maksuvaatimuksen lähettämisestä. Maksuvaatimuksen voisi sähköpostin sijasta toimittaa myös velkojan tai perintätoimiston asiakaskansioon, kunhan kuluttajalle kerrotaan samalla asiasta myös toisessa kanavassa, esimerkiksi tekstiviestillä.

Maksuvaatimus ei saa jäädä passiiviseltakaan kuluttajalta huomaamatta

KKV pitää tärkeänä, että maksuvaatimuksen saapuminen ei mene kuluttajalta ohi, koska maksuvaatimuksesta seuraava perinnän vaihe on oikeudellinen perintä tuomioistuimessa. Ehdotuksessa esitetyt menettelyt eivät kuitenkaan ole riittäviä varmistamaan, että kaikki kuluttajat saavat varmasti tiedon maksuvaatimuksesta. Virasto painottaa, että usean eri sähköisen postilaatikon jatkuva ja säännöllinen seuraaminen voi vaatia kuluttajalta sellaista aktiivisuutta ja sellaista tietoisuutta kaikista velkojista, jota esimerkiksi ylivelkaantuneilta tai ylivelkaantumisvaarassa olevilta kuluttajilta ei aina realistisesti voida edellyttää.

KKV:n mukaan laissa pitäisi myös määritellä, että käytettävän toimitustavan tulee olla sellainen, joka on yleisesti sekä kuluttajien että elinkeinonharjoittajien käytettävissä. Perintäyhtiön asiakkailleen tarjoama henkilökohtainen sähköinen asiakaskansio, jossa muut tahot eivät voi lähettää viestejä, ei ole tällainen.

Hyväksyntä maksuvaatimuksen sähköiseen toimittamiseen annettava pysyvällä tavalla

KKV esittää lakiin lisäystä myös siitä, että kuluttajan sähköisesti antama hyväksyntä on annettava niin, että hän voi säilyttää sen ja tarvittaessa vedota siihen.  Jos hyväksyntä on rastitettava kohta velkojan tai perintäyhtiön verkkolomakkeella, tieto ei yleensä tallennu kuluttajalle. Kuluttajan antama hyväksyntä ja sen sisältö tulisikin lähettää myös kuluttajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tämä vähentäisi mahdollisia hyväksyntään liittyviä kiistoja ja mahdollistaisi asian tehokkaan valvonnan.

Maksuvaatimus kirjepostilla varteenotettava vaihtoehto

Kuluttajien elämäntilanteessa voi tapahtua ennakoimattomia ja yllättäviä tilanteita, joiden vuoksi heidän kykynsä tai mahdollisuus seurata sähköisiä kanavia voi merkittävästi heikentyä tai jopa estyä. Myös muiden mahdollisuudet hoitaa asioita heidän puolestaan voivat silloin vaikeutua. Lopputuloksena saatava saattaa edetä oikeudelliseen perintään ilman, että kuluttaja on tullut tietoiseksi saatavan aikaisemmasta   perinnästä. KKV esittääkin, että jos lakimuutokseen ei tehdä muita korjauksia, ammattimaiselle perijälle pitäisi säätää edellytykseksi, että maksuvaatimus olisi aina ennen oikeudellisen perinnän aloittamista lähetettävä kuluttajalle kirjepostilla.

KKV:n lausuma eduskunnan lakivaliokunnalle