Förslaget till ändring av indrivningslagen försämrar konsumentens möjligheter att hålla sig informerad om sina skulder

I indrivningslagen föreslås ändringar som leder till att gäldenären inte nödvändigtvis får information om alla sina skulder som indrivs. KKV anser att ändringsförslagen är problematiska med tanke på förebyggandet av överskuldsättning och konsumenternas rättsskydd.

Enligt den nuvarande indrivningslagen kan betalningskravet skickas till konsumenten elektroniskt i varaktig form, dvs. så att det kan sparas om konsumenten efter att skulden förfallit till betalning har gett sitt uttryckliga godkännande för skulden i fråga.

Efter den föreslagna ändringen av indrivningslagen kan konsumenten redan innan skulden förfaller godkänna att betalningskraven skickas elektroniskt till konsumenten för alla nuvarande eller kommande skulder som är under indrivning av en enskild borgenär eller professionell indrivare. Det är fråga om en betydande förändring av det nuvarande rättsläget.

Enligt ändringsförslaget behöver borgenären inte på annat sätt säkerställa att betalningskravet kommer fram när betalningskravet skickas till konsumentens elektroniska postlåda eller som e-faktura i banken. Om en betalningspåminnelse däremot skickas per e-post, är en tillräcklig bekräftelse, enligt förslaget, att konsumenten samtidigt också får ett separat meddelande om att betalningskravet har skickats via en annan kanal, till exempel textmeddelande. Betalningskravet kan i stället för via e-post också skickas till borgenärens eller indrivningsbyråns kundmapp, så länge konsumenten samtidigt informeras om saken i en annan kanal, till exempel via textmeddelande.

Ett betalningskrav får inte bli förbisett ens av en passiv konsument

KKV anser att det är viktigt att betalningskravet inte blir förbisett av konsumenten eftersom indrivningsskedet som följer betalningskravet är juridisk indrivning i domstol. De förfaranden som anges i förslaget är emellertid inte tillräckliga för att säkerställa att alla konsumenter säkert får information om betalningskravet. Ämbetsverket betonar att kontinuerlig och regelbunden uppföljning av flera olika elektroniska postlådor kan kräva att konsumenter är aktiva och har kännedom om alla sina skulder på ett sätt som inte alltid kan förväntas av konsumenter som är överskuldsatta eller i fara för att bli överskuldsatta.

Enligt KKV borde man i lagen också fastställa att det leveranssätt som används ska vara sådant att det är allmänt tillgängligt för både konsumenter och näringsidkare. Den personliga elektroniska kundmapp som indrivningsbolag erbjuder sina kunder, där andra instanser inte kan skicka meddelanden, är inte sådan.

Godkännande för att betalningskrav skickas elektroniskt ska ges på ett varaktigt sätt

KKV föreslår också ett tillägg till lagen om att ett godkännande som konsumenten gett elektroniskt ska ges så att konsumenten kan förvara det och vid behov åberopa det.  Om godkännandet ska kryssas för med borgenärens eller indrivningsbolagets webblankett, sparas informationen i allmänhet inte för konsumenten. Konsumentens godkännande och dess innehåll bör också skickas till den e-postadress som konsumenten angett. Detta skulle minska eventuella tvister om godkännande och möjliggöra en effektiv kontroll.

Betalningskrav per brevpost ett beaktansvärt alternativ

I konsumenternas livssituation kan det förekomma oförutsedda och överraskande situationer som kan leda till att deras förmåga eller möjlighet att följa elektroniska kanaler avsevärt försämras eller till och med förhindras. Även andras möjligheter att sköta ärenden för deras räkning kan då försvåras. Slutresultatet kan vara att fordran går vidare till rättslig indrivning utan att konsumenten blivit medveten om att fordran har indrivits tidigare. KKV föreslår att om inga andra korrigeringar görs i lagändringen ska det för professionella indrivare föreskrivas att innan en rättslig indrivning inleds måste betalningskravet alltid först skickas till konsumenten per brevpost.

KKV:s utlåtande till riksdagens lagutskott