Kaikki Pohjoismaat liittyneet kilpailuviranomaisten yhteistyösopimukseen

Islanti on heinäkuussa 2020 liittynyt pohjoismaisten kilpailuviranomaisten yhteistyösopimukseen. Sopimukseen ovat jo aikaisemmin liittyneet Suomen ohella myös Ruotsi, Tanska ja Norja. Kun kaikki Pohjoismaat ovat nyt sopimuksen osapuolia, sopimuksen tavoitteet tehokkaammasta tietojenvaihdosta ja yhteistyöstä tulevat täysimääräisesti voimaan. Sopimus tuli Suomessa voimaan eduskunnan hyväksymänä valtiosopimuksena.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kuuluu EU:n kilpailuviranomaisten European Competition Network’iin (ECN), ja voi sen perusteella selvittää kilpailunrajoituksia yhdessä EU:n komission ja muiden EU:n kilpailuviranomaisten kanssa. Yhteistyö mahdollistaa myös salaisena pidettävien, luottamuksellisten tietojen vaihtamisen kilpailunrajoitusta selvitettäessä.

KKV on kuitenkin ollut aktiivinen, että Suomi liittyisi tiiviimmin myös pohjoismaisten kilpailuviranomaisten väliseen yhteistyöjärjestelyyn, koska ilmeni tarve vahvistaa toimivaltuuksia myös Pohjoismaiden suuntaan. Kilpailulain uudistamista vuonna 2017 valmistellut työryhmä totesi, että tehokkaampi pohjoismainen tietojenvaihto olisi Suomelle hyödyllistä sekä kilpailunrajoitusten tutkinnassa että yrityskauppavalvonnassa.

Ennen yhteistyösopimusta ongelmana oli, että kaikki Pohjoismaat eivät olleet EU:n ulkopuolisina maina mukana ECN-verkostossa. Pohjoismainen sopimus mahdollistaa yhteistyön myös Norjan ja Islannin kilpailuviranomaisten kanssa. ECN-yhteistyö edellyttää myös sitä, että selvitettävällä kilpailunrajoituksella on vaikutusta EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Kaikissa pohjoismaisissa kilpailutapauksissa ei välttämättä ole tällaista kytkentää, ja Pohjoismaiden keskinäinen sopimus poistaa tämän epävarmuuden käytännön tilanteissa.

Pohjoismaiden kesken solmittu sopimus mahdollistaa esimerkiksi yritystarkastuksia koskevan keskinäisen virka-avun ja näillä tarkastuksella saatujen tietojen välittämisen toiseen Pohjoismaahan. Tietoja voidaan käyttää todisteena kilpailunrajoituksen osoittamiseksi. Pohjoismainen sopimus kattaa myös yrityskauppavalvontaa koskevaa yhteistyötä. Yhteistyön kautta pohjoismaiset kilpailuviranomaiset välittävät toisilleen tietoja käynnistämistään kilpailuselvityksistä, mikä tarvittaessa mahdollistaa selvitysresurssien tehokkaamman käytön. Pohjoismaisen sopimuksen selvitysvaltuudet ovat käytettävissä myös puhtaasti kansallisissa tapauksissa, ja tässä suhteessa sen toimivaltuudet ovat ECN-yhteistyötä laajemmat.

Lisätietoja:
Johtaja Rainer Lindberg, 029 505 3334
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Lue lisää kansainvälisestä yhteistyöstä kilpailuasioissa.