Alla de nordiska länderna har anslutit sig till konkurrensmyndigheternas samarbetsavtal

Island anslöt sig till de nordiska konkurrensmyndigheternas samarbetsavtal i juli 2020. Redan tidigare har utöver Finland också Sverige, Danmark och Norge anslutit sig till avtalet. När alla de nordiska länderna nu är parter till avtalet träder avtalets målsättningar om effektivare informationsutbyte och samarbete i kraft fullskaligt. I Finland trädde avtalet i kraft som ett av riksdagen godkänt statsfördrag.

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) hör till European Competition Network (ECN) som består av EU:s konkurrensmyndigheter och kan utifrån det utreda konkurrensbegränsningar tillsammans med EU:s kommission och övriga EU:s konkurrensmyndigheter. Samarbetet möjliggör också utbyte av sekretessbelagd, konfidentiell information i samband med utredning av konkurrensbegränsning.

KKV har dock varit aktivt för att Finland även ska ansluta sig tätare till samarbetsarrangemanget mellan konkurrensmyndigheterna i de nordiska länderna, eftersom det uppdagades behov att stärka befogenheterna också i riktning mot Norden. Arbetsgruppen som beredde reformen av konkurrenslagen år 2017 konstaterade att ett effektivare nordiskt informationsutbyte skulle vara nyttigt för Finland både i utredningen av konkurrensbegränsningar och i tillsynen av företagsförvärv.

Innan samarbetsavtalet var problemet att alla länder i Norden inte var med i ECN-nätverket eftersom de inte hör till EU. Det nordiska avtalet möjliggör samarbete också med Norges och Islands konkurrensmyndigheter. ECN-samarbetet förutsätter även att konkurrensbegränsningen som utreds har effekt på handeln mellan EU:s medlemsländer. Alla nordiska konkurrensfall har nödvändigtvis inte sådan koppling, och avtalet mellan de nordiska länderna avlägsnar denna osäkerhet i praktiska situationer.

Avtalet mellan de nordiska länderna möjliggör till exempel inbördes handräckning vid inspektioner av företag och förmedling av information som erhållits vid dessa inspektioner till ett annat nordiskt land. Informationen kan användas som bevis för att påvisa en konkurrensbegränsning. Det nordiska avtalet täcker också samarbete vid tillsyn av företagsförvärv. Via samarbetet förmedlar de nordiska konkurrensmyndigheterna information till varandra om konkurrensutredningar som de inlett, vilket vid behov möjliggör en effektivare användning av utredningsresurserna. Det nordiska avtalets utredningsbefogenheter kan användas också i rent nationella fall, och i det sambandet är dess befogenheter mer omfattande än ECN-samarbetet.

Mer information:
Direktör Rainer Lindberg, 029 505 3334
fornamn.efternamn@kkv.fi

Läs mer om internationellt samarbete vid konkurrensfrågor.