Kan­sain­vä­li­nen yh­teis­työ kil­pai­lu­asiois­sa

Kil­pai­lu­lain­sää­dän­nön so­vel­ta­mi­nen ja kil­pai­lun­ra­joi­tuk­siin puut­tu­mi­nen edel­lyt­tä­vät kan­sain­vä­lis­tä yh­teis­työ­tä. KKV osal­lis­tuu täl­lä het­kel­lä noin 40:een eri työ­ryh­mään. Vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien li­säk­si kan­sain­vä­li­nen yh­teis­työ tuo mu­ka­naan myös velvol­li­suuk­sia.

KKV:n kes­kei­sim­mät kan­sain­vä­li­set si­dos­ryh­mät ovat Eu­roo­pan ko­mis­sio ja EU:n jäsenvaltioiden kilpailuviranomaiset, OECD:n kil­pai­lu­ko­mi­tea, poh­jois­mais­ten kil­pai­lu­vi­ran­omais­ten ver­kos­to sekä kan­sain­vä­lis­ten kil­pai­lu­vi­ran­omais­ten ver­kos­to ICN. Li­säk­si KKV on mu­ka­na yh­teis­työ­ver­kos­to ECA:n (Eu­ro­pean Com­pe­ti­tion Aut­ho­ri­ties) toi­min­nas­sa, jos­sa ko­ros­tuu eri­tyi­ses­ti yri­tys­kaup­pa­val­von­ta.  ECA:n ver­kos­toon kuu­lu­vat Eu­roo­pan ta­lous­a­lu­een (ETA) kil­pai­lu­vi­ran­omai­set, Eu­roo­pan ko­mis­sio, EFTA-mai­den kil­pai­lu­vi­ran­omai­set sekä EFTA:n val­von­ta­vi­ran­omai­nen.

KKV ja sitä edel­tä­vä Kil­pai­lu­vi­ras­to on osal­lis­tu­nut myös YK:n alai­sen, hal­li­tus­ten vä­li­sen kaup­pa- ja ke­hi­tys­jär­jes­tö UNC­TAD:in toi­min­taoh­jel­maan.