KHO määräsi Suomen Numeropalvelulle 90 000 euron sakot määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä

Korkein hallinto-oikeus antoi 30.1.2013 ratkaisun Suomen Numeropalvelu Oy:n menettelyjä koskevassa asiassa. Numeropalvelu oli valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen mark­ki­na­oi­keuden 6.4.2009 antamasta päätöksestä, jolla markkinaoikeus oli määrännyt val­ta­kun­nal­lis­ta pu­he­lin­liit­ty­mien ti­laa­ja­tie­to­kan­taa yl­lä­pi­tä­väl­le Numeropalvelulle 100 000 eu­ron sa­kot mää­rää­vän mark­ki­na-ase­man vää­rin­käy­tös­tä. Markkinaoikeuden pää­tös pe­rus­tui Kil­pai­lu­vi­ras­ton tou­ko­kuus­sa 2005 te­ke­mään seu­raa­mus­mak­sue­si­tyk­seen.

Suo­men Nu­me­ro­pal­ve­lu on ai­noa ti­laa­ja­tie­to­ja val­ta­kun­nal­li­ses­ti toi­mit­ta­va yri­tys Suo­mes­sa. Ta­pauk­ses­sa oli ky­se sii­tä, et­tä Numeropalvelu oli kiel­täy­ty­nyt lokakuussa 2003 ti­laa­ja­tie­to­jen luo­vut­ta­mi­ses­ta Oy Eni­ro Fin­land Ab:lle. Numeropalvelu perusteli kieltäytymistään sillä, et­tei­vät sen ha­ke­mis­to- ja luet­te­lo­pal­ve­lu­ja tar­joa­vat asia­kas­yri­tyk­set saa tie­to­suo­ja­syis­tä tar­jo­ta pal­ve­lui­taan lop­pua­siak­kail­le In­ter­ne­tis­sä il­mai­sek­si ja il­man re­kis­te­röi­ty­mis­tä.

Numeropalvelun omistajat Fo­nec­ta Oy ja Kontaktia Oy (aikaisemmin Finnet-Media Oy) olivat Eni­ron kil­pai­li­joi­ta ha­ke­mis­to- ja luet­te­lo­pal­ve­lu­jen tar­joa­ji­na eli me­net­te­lyn var­si­nai­se­na tar­koi­tuk­se­na voi­daan kat­soa ol­leen es­tää alal­le tu­lo uu­den­tyyp­pi­siä pal­ve­lui­ta tar­joa­vil­ta kil­pai­li­joil­ta. Sa­mal­la Numeropalvelun me­net­te­ly hi­das­ti uut­ta tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­tä­vien ja ai­kai­sem­paa käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sem­pien ha­ke­mis­to- ja luet­te­lo­pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mis­tä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi kuten markkinaoikeuskin, ettei Numeropalvelulla ollut asianmukaisia perusteita kieltäytymiselleen, minkä vuoksi sen kat­sot­tiin käyt­tä­neen vää­rin mää­rää­vää mark­ki­na-ase­maan­sa. Eni­ro oli omas­sa luet­te­lo­pal­ve­lu­ja kos­ke­vas­sa lii­ke­toi­min­nas­saan riip­pu­vai­nen sii­tä, et­tä Numeropalvelu luo­vut­taa sil­le toi­min­nas­sa vält­tä­mät­tö­mät yh­teys­tie­dot. Numeropalvelun me­net­te­ly joh­ti sii­hen, et­tä Eni­ro jou­tui sul­ke­maan säh­köi­sen luet­te­lo­pal­ve­lun­sa ja luo­pu­maan pal­ve­lun tar­joa­mi­ses­ta suun­nit­te­le­mas­saan muo­dos­sa. Me­net­te­ly ra­joit­ti si­ten Eni­ron toi­min­ta­va­paut­ta ja kil­pai­lua luet­te­lo­pal­ve­lu­mark­ki­noil­la. Korkein hallinto-oikeus alensi Numeropalvelulle määrättyä seuraamusmaksua asian tuomioistuinkäsittelyn pitkän keston vuoksi. Eniro on vuonna 2010 luopunut sähköisten ja painettujen puhelinluettelojen tuottamisesta Suomessa.

Määräävän markkina-aseman vää­rin­käyt­tö­kiel­lon so­vel­ta­mi­ses­sa ta­pauk­seen on ky­se kil­pai­lu­po­li­tii­kan joh­don­mu­kai­ses­ta ta­voit­tees­ta ran­gais­ta yri­tyk­siä sel­lai­sis­ta kil­pai­lun­ra­joi­tuk­sis­ta, joi­den pää­mää­rä­nä tai seu­rauk­se­na on ku­lut­ta­jan va­lin­ta­vaih­toeh­to­jen ka­ven­ta­mi­nen.

Lisätietoja:
tutkimuspäällikkö Maarit Taurula, p. 029 505 3381