HFD påförde Finlands Nummertjänst böter på 90 000 euro för missbruk av dominerande marknadsställning

Högsta förvaltningsdomstolen gav 30.1.2013 ett avgörande gällande Finlands Nummertjänst Ab:s förfaranden. Nummertjänst hade överklagat marknadsdomstolens beslut av den 6.4.2009 hos högsta förvaltningsdomstolen. Marknadsdomstolen hade dömt Nummertjänst, som upprätthåller en rikstäckande databas över telefonabonnenter, att betala 100 000 euro för missbruk av dominerande marknadsställning. Beslutet baserade sig på den framställning om påföljdsavgift som Konkurrensverket gjorde i maj 2005.

Finlands Nummertjänst är det enda företaget i Finland som levererar abonnentuppgifter på riksplanet. I fallet rörde det sig om att företaget sedan oktober 2003 hade vägrat lämna ut abonnentuppgifter till Oy Eniro Finland Ab. Som motivering till sin vägran anförde Nummertjänst att kundföretagen som tillhandahåller dess register- och katalogtjänster av dataskyddsskäl inte får tillhandahålla slutkunderna sina tjänster på internet gratis och utan registrering.

Nummertjänsts ägare Fonecta Oy och Kontaktia Oy (tidigare Finnet-Media Oy) var konkurrenter till Eniro som tillhandahållare av register- och katalogtjänster. Det egentliga syftet med förfarandet kan därmed anses vara att hindra marknadstillträde för konkurrenter som tillhandahåller en ny typ av tjänster. Samtidigt fördröjde Nummertjänsts förfarande utvecklingen av register- och katalogtjänster som utnyttjar ny teknik och är användarvänligare.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg liksom marknadsdomstolen att Nummertjänst saknade grund för sin vägran, och därför ansågs företaget ha missbrukat sin dominerande ställning. Eniro var för den del av sin affärsverksamhet som rör katalogtjänster beroende av att Nummertjänst skulle förse dem med de kontaktuppgifter som är nödvändiga för verksamheten. Nummertjänsts förfarande ledde till att Eniro tvingades stänga sin elektroniska katalogtjänst och avstå från att tillhandahålla tjänsten i den form som man planerat. Förfarandet begränsade därmed Eniros handlingsfrihet och konkurrensen på marknaden för katalogtjänster. På grund av den utdragna domstolsbehandlingen av ärendet sänkte Högsta förvaltningsdomstolen den påföljdsavgift som Nummertjänst hade dömts att betala. Eniro slutade producera elektroniska och tryckta telefonkataloger i Finland år 2010.

Tillämpningen av missbruk av dominerande marknadsställning i det här fallet handlar om konkurrenspolitikens konsekventa målsättning att straffa företag för konkurrensbegränsningar vars syfte eller påföljd är att minska konsumentens urvalsmöjligheter.

Mer information:
Forskningschef Maarit Taurula, tfn 029 505 3381