Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi ehdollisena Elixian ja SATS:n välisen yrityskaupan

Kil­pai­lu­- ja kuluttajavi­ras­to (KKV) hy­väk­syi eilen eh­dol­li­se­na Elixian ja SATS:n välisen yrityskaupan, jonka toteuttivat kansainväliset pääomasijoittajat Altor Fund III ja TryghedsGruppen smba. Ehdot koskevat Espoon ja Vantaan kuntokeskusmarkkinoita.

Elixia ja SATS ovat ns. täyden palvelun kuntokeskuksia, jotka tarjovat asiakkailleen muun muassa monenlaisia ryhmäliikuntatunteja, kuntosaliharjoittelua ja personal training -palveluita. KKV sel­vit­ti yrityskau­pan kil­pai­lu­vai­ku­tuk­sia Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Jyväskylän kuntokeskusmarkkinoilla, koska keskuksilla on näillä paikkakunnilla päällekkäisiä toimipisteitä.

KKV:n yrityskauppa-analyysin perusteella Elixian ja SATS:n välinen yrityskauppa olisi olennaisesti rajoittanut kilpailua ja johtanut todennäköisesti hintojen nousuun Espoon ja Vantaan täyden palvelun kuntokeskusten markkinoilla.

KKV toteutti kyselytutkimuksen Elixian ja SATS:n asiakkaille joulukuussa 2013. KKV:n kyselytutkimuksen tuloksista tekemä taloustieteellinen analyysi osoitti, että Elixia ja SATS ovat toistensa selvästi läheisimmät kilpailijat eivätkä niiden asiakkaat nähneet niille muita vaihtoehtoja. Juuri tämä oli keskeisessä asemassa arvioitaessa Elixian ja SATS:n välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia.

Tässä yrityskaupassa kilpailuongelma pystyttiin ratkaisemaan sillä, että Altor ja TryghedsGruppen sitoutuivat myymään Espoossa kuntokeskus SATS Iso Omenan ja Vantaalla kuntokeskus SATS Tikkurilan liiketoiminnat. Kuntokeskusten myyminen poistaa merkittävissä määrin osapuolten horisontaalisen päällekkäisyyden ja estää hintojen nousua Espoon ja Vantaan täyden palvelun kuntokeskusten markkinoilla.

KKV selvitti kilpailutilannetta myös Helsingin, Turun ja Jyväskylän kuntokeskusmarkkinoilla, mut­ta pää­tyi sel­vi­tyk­sis­sään sii­hen, et­tei yrityskauppa merkittävästi estä näillä markkinoilla tehokasta kilpailua. Näillä markkinoilla toimii yrityskaupan jälkeen riittävästi vaihtoehtoisia toimijoita, jotka luovat kilpailupainetta keskittymälle. Kil­pai­lu­lain mu­kai­nen puut­tu­mis­kyn­nys ei siten näil­lä mark­ki­noil­la ylit­ty­nyt.

KKV:n eilen an­ta­maan pää­tök­seen si­säl­tyy lu­kui­sia os­a­puol­ten lii­ke­sa­lai­suuk­sia. Pää­tös voi­daan jul­kais­ta vas­ta sen jäl­keen, kun lii­ke­sa­lai­suu­det on pois­tet­tu eli noin kah­den vii­kon ku­lut­tua.

Lue päätös