Kilpailu- ja kuluttajaviraston tarkastukset VR-Yhtymä Oy:ssä

Kil­pai­lu­- ja kuluttajavirasto on aloittanut 31.1.2013 tarkastuksen VR-Yhtymä Oy:öön. Virasto hankkii tarkastuksella tietoa siitä, onko VR mah­dol­li­ses­ti so­vel­ta­nut kil­pai­lu­lain vas­tai­sia poissulkevia me­net­te­ly­jä rautateiden tavarankuljetusmarkkinoilla.

Tarkastus on kil­pai­lu­lain mu­kai­nen sel­vi­tys­toi­mi. Tar­kas­tus ei ole osoi­tus sen koh­tee­na ol­leen yri­tyk­sen syyl­li­syy­des­tä lain­vas­tai­seen toi­min­taan.

Kil­pai­lu­- ja kuluttajavirasto an­taa rat­kai­sun­sa tar­kas­tus­ten koh­tee­na ole­vien yri­tys­ten me­net­te­ly­ta­po­jen lain­mu­kai­suu­des­ta myö­hem­min tar­kas­tus­ten ja mui­den asias­sa teh­tä­vien sel­vi­tys­ten jäl­keen. Vi­ras­to ei kom­men­toi sel­vi­tys­ten si­säl­töä tut­kin­nan ol­les­sa kes­ken.

Li­sä­tie­to­ja:
Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen, p. 029 505 3621
Ylijohtaja Timo Mattila, p. 029 505 3332