Konkurrens- och konsumentverkets kontroller vid VR-Group Ab

Konkurrens- och konsumentverket inledde den 31 januari 2013 en kontroll vid VR-Group Ab.Syftet med kontrollen är att få information om huruvida VR eventuellt har tillämpat uteslutande förfaranden i strid med konkurrenslagen på marknaden för järnvägsgodstransport.

Kontrollen utgör en likvidationsåtgärd i enlighet med konkurrenslagen. Kontrollen är inte ett bevis på att företaget som följs upp har gjort sig skyldigt till lagstridig verksamhet.

Konkurrens- och konsumentverket ger sitt avgörande om huruvida de företag som är föremål för kontrollerna har agerat lagenligt i ett senare skede, efter att kontrollerna och andra utredningar som görs i ärendet har slutförts. Verket kommenterar inte innehållet i pågående utredningar.

Mer information:
Biträdande direktör Valtteri Virtanen, tfn 029 505 3621
Överdirektör Timo Mattila, tfn 029 505 3332