Kilpailulainsäädäntö ei estä välttämättömiä toimenpiteitä suojavarusteiden ja lääkkeiden saannin turvaamiseksi

Koronaviruspandemia vaikuttaa myös kilpailulainsäädännön soveltamiseen. Yritykset voivat poikkeuksellisesti tehdä yhteistyöjärjestelyjä, joiden tavoitteena on esimerkiksi suojavarusteiden ja lääkkeiden saatavuuden turvaaminen. Lisäksi hankintayksiköt voivat hätätilanteissa hankkia välttämättömiä tarvikkeita suorahankintana. Komissio on myös tehnyt linjauksia tilapäisistä valtiontukipuitteista koronaviruspandemian aikana, eikä Suomen kilpailulain kilpailuneutraliteettisäännöksiä sovelleta tällaisiin tukiin.

EU:n komissio ilmoitti 8.4.2020, ettei kilpailuoikeus estä yhteistyömuotoja, joilla esimerkiksi terveydenhuoltoalan yritykset, kuten lääkevalmistajat ja suojavarusteiden tuottajat pyrkivät varmistamaan tarvikkeiden, lääkkeiden ja palveluiden riittävän saatavuuden ja tehokkaan jakelun. Kun esimerkiksi erilaisten suojavarusteiden ja tiettyjen lääkkeiden kysyntä on koronaviruspandemian vuoksi kasvanut räjähdysmäisesti, myös tuotantokapasiteetin lisäämiseksi tehdyt kilpailijoiden väliset yhteistyötoimet saattavat olla tarpeen poikkeusoloissa. Komission puitetiedonannon tarkoituksena on jakaa ohjeistusta yrityksille toiminnan arviointiin ja selventää komission priorisointia pandemian aikana.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) soveltaa myös omalta osaltaan kilpailulakia komission tiedonannon linjausten mukaisesti. Epäselvissä tilanteissa yritykset voivat olla myös suoraan yhteydessä virastoon neuvonnan saamiseksi. KKV puuttuu kuitenkin myös pandemian aikana tiukasti sellaisiin kilpailijoiden välisiin järjestelyihin, joiden tavoitteena on välttämättömän tuotannon turvaamisen sijasta hintojen nostaminen.

Tutustu komission tiedonantoon yhteistyöjärjestelyistä koronaviruspandemian aikana
Lue myös: Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne vaikuttaa kilpailulain soveltamiseen (KKV:n tiedote 23.3.2020)

Myös suorahankinnat voivat olla mahdollisia julkisissa hankinnoissa poikkeustilanteessa

Kysynnän räjähdysmäisen kasvun vuoksi myös julkisilla hankintayksiköillä voi olla vaikeuksia hankkia välttämättömiä tarvikkeita, kuten suojavarusteita. Hankintayksiköille suunnatussa tiedonannossaan komissio kannustaa nopeutettujen hankintamenettelyjen käyttöön ja toteaa, että hankintayksiköillä voi myös tiettyjen hankintojen osalta olla mahdollisuus vedota äärimmäiseen kiireeseen suorahankinnan perusteena epidemiasta johtuvan kriisin aikana.

Tiedonannon mukaan hankintayksiköillä on kriisin aikana käytössään kaikki tarvittavat joustomahdollisuudet, jotta ne voivat hankkia mahdollisimman nopeasti sellaisia tavaroita ja palveluja, jotka liittyvät suoraan epidemiasta johtuvaan kriisiin. Äärimmäiseen kiireeseen liittyvän suorahankintaperusteen edellytysten täyttyessä hankintayksiköt voivat suorittaa hankinnan tarvittaessa muutamassa päivässä tai jopa muutamassa tunnissa noudattamatta hankintalainsäädännössä säädettyjä menettelyjä.
Tutustu komission tiedonantoon julkisten hankintojen käytöstä covid-19 -hätätilanteessa

Tilapäiset poikkeukset valtiontukisääntöihin vaikuttavat kilpailuneutraliteettisääntelyn soveltamiseen

Euroopan komissio on hyväksynyt tilapäiset valtiontukipuitteet talouden tukemiseksi koronaviruspandemian aikana. Tilapäisten valtiotukipuitteiden avulla voidaan lievittää yritysten kohtaamaa likviditeettivajetta ja varmistaa, että epidemian aiheuttamat häiriöt eivät heikennä yritysten elinkelpoisuutta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei voi puuttua kansallisen neutraliteettisääntelyn perusteella tukiin, jotka komissio on hyväksynyt osana valtiontukiin liittyvää valvontaansa. Kilpailulain neutraliteettisäännöksiä ei siten sovelleta myöskään tukiin, jotka täyttävät tilapäisten valtiontukipuitteiden edellyttämät vaatimukset.

Tutustu komission valtiontukisääntelyyn koronaviruspandemian aikana:
Komission tiedote (19.3.) tilapäisistä valtiontukipuitteista
Komission tiedote (3.4.) laajennuksista tilapäisiin valtiontukipuitteisiin

Lue lisää:

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut kilpailuviranomaisten toimintaan Euroopassa? Ajankohtaista kilpailusta -blogi 9.4.2020