Konkurrenslagstiftningen förhindrar inte nödvändiga åtgärder för att trygga tillgången till skyddsutrustning och läkemedel

Coronaviruspandemin påverkar också tillämpningen av konkurrenslagstiftningen. Företagen kan undantagsvis inleda samarbetsarrangemang i syfte att trygga tillgången till exempelvis skyddsutrustning och läkemedel. Därtill kan upphandlande enheter i nödsituationer skaffa nödvändigt material genom direktupphandling. Kommissionen har också antagit en tillfällig ram för statligt stöd under coronaviruspandemin, och den finska konkurrenslagens bestämmelser om konkurrensneutralitet tillämpas inte på sådana stöd.

EU-kommissionen meddelade den 8 april 2020 att konkurrensrätten inte förhindrar samarbetsformer genom vilka till exempel hälso- och sjukvårdsföretag, såsom tillverkare av läkemedel eller skyddsutrustning, strävar efter att säkerställa en tillräcklig tillgång och effektiv distribution av material, läkemedel och tjänster. Då efterfrågan på till exempel skyddsutrustning och vissa läkemedel har ökat explosionsartat på grund av coronaviruspandemin, kan också samarbetsarrangemang mellan konkurrenter vara nödvändiga för att öka produktionskapaciteten under undantagsförhållandena. Syftet med kommissionens meddelande om den tillfälliga ramen är att ge anvisningar till företagen om utvärdering av verksamheten och att tydliggöra kommissionens prioriteringar under pandemin.

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) tillämpar också för egen del konkurrenslagen i enlighet med riktlinjerna i kommissionens meddelande. I oklara situationer kan företagen också kontakta verket för att få råd. Även under pandemin kommer KKV ändå att ingripa kraftigt i sådana arrangemang mellan konkurrenter där syftet inte är att trygga nödvändig produktion utan att höja priserna.

Läs kommissionens tillkännagivande om samarbetsarrangemang under coronaviruspandemin

Även direktupphandling kan vara möjlig vid offentlig upphandling under undantagstillståndet

På grund av den explosionsartade ökningen i efterfrågan kan också offentliga upphandlande enheter ha svårigheter att köpa in nödvändigt material, såsom skyddsutrustning. I sitt meddelande till upphandlande enheter uppmanar kommissionen till påskyndade upphandlingsförfaranden och konstaterar att de upphandlande enheterna i vissa fall kan hänvisa till synnerlig brådska som motivering för direktupphandling under den kris som uppstått till följd av epidemin.

Enligt meddelandet har de upphandlande enheterna under krisen all den flexibilitet som krävs för att så snabbt som möjligt köpa in varor och tjänster med direkt anknytning till den kris som epidemin har gett upphov till. När villkoren för direktupphandling på grund av synnerlig brådska uppfylls kan de upphandlande enheterna vid behov genomföra upphandlingen på några dagar eller till och med några timmar och behöver inte följa de förfaranden som föreskrivs i upphandlingslagstiftningen.
Läs kommissionens meddelande om användningen av offentlig upphandling i covid-19-nödsituationen

Tillfälliga undantag till reglerna för statligt stöd påverkar tillämpningen av regelverket om konkurrensneutralitet

Europeiska kommissionen har antagit en tillfällig ram för statligt stöd för att stödja ekonomin under coronavirusepidemin. Med hjälp av den tillfälliga ramen för statligt stöd kan man avhjälpa likviditetsbrist hos företagen och säkerställa att de störningar som epidemin ger upphov till inte försämrar företagens livsduglighet.

Konkurrens- och konsumentverket har ingen tillsynsbehörighet när det gäller statliga stöd. Verket kan ändå inte ingripa i stöd som kommissionen har godkänt som en del av sin tillsyn över de statliga stöden. Bestämmelserna om konkurrensneutralitet tillämpas därmed inte på stöd som uppfyller villkoren i den tillfälliga ramen för statligt stöd.

Läs om kommissionens regelverk för statligt stöd under coronaviruspandemin:
Kommissionens meddelande (19.3) om en tillfällig ram för statligt stöd

Kommissionens meddelande (3.4) om utvidgning av den tillfälliga ramen för statligt stöd