Kilpailunrajoitusten valvontakeinot tehostuvat – kilpailulain muutokset voimaan 17.6.2019

Keskeisimmät muutokset liittyvät Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tekemiin tarkastuksiin ja tiedonsaantiin sekä tietojenvaihtoon eri viranomaisten välillä. Muutosten tarkoituksena on turvata markkinoiden kilpailullisuus ja yritystoiminnan edellytykset tehostamalla kilpailunrajoitusten ja kilpailuneutraliteetin valvontaa.

Kilpailulain tarkastussäännöksiä on muutettu niin, että KKV voi tehdä tarkastuksella ottamiinsa datan väliaikaisiin kopioihin hakuja myös viraston omissa toimitiloissa. Lisäksi KKV:n tarkastusoikeuden on täsmennetty olevan tallennusvälineestä riippumaton eli kattavan muun muassa erilaiset mobiililaitteet.

”Kilpailulain muutokset parantavat KKV:n mahdollisuutta valvoa kartelleja ja muita kuluttajille haitallisia kilpailunrajoituksia. Yllätystarkastukset ovat KKV:n keskeinen työkalu kilpailunrajoitusten selvittämisessä, ja viraston kilpailunrajoituksista keräämä näyttö muodostuu nykyään suurelta osin sähköisessä muodossa olevasta aineistosta. Oikeus jatkettuun tarkastukseen tehostaa viraston tapaustutkintaa”, toteaa kilpailuvastuualueen ylijohtaja Timo Mattila.

Kilpailulain muutoksilla tehostetaan myös tietojenvaihtoa kansallisten viranomaisten kesken. Kilpailulakiin on lisätty viranomaisia, joille KKV voi luovuttaa tietoja ja asiakirjoja salassapitosäännösten estämättä. Kilpailulain lisäksi kahteen muuhun lakiin on tehty muutoksia, joiden perusteella KKV voi saada kilpailunrajoitusten valvontaa varten verotustietoja Verohallinnolta sekä velvoitteidenhoitoselvityksiä Harmaan talouden selvitysyksiköltä. Lisäksi KKV:n tiedonsaantioikeus erityisesti julkisyhteisöiltä laajenee. Eri tahojen velvollisuus antaa tietoja KKV:lle on jatkossa sama riippumatta tutkittavasta menettelystä.

Asioiden tärkeysjärjestystä ja tutkimatta jättämistä koskevaan kilpailulain pykälään on lisätty priorisointiperuste, jonka nojalla virasto voi jättää tutkimatta vähemmän merkittävät kilpailunrajoitukset. Myös seuraamusmaksusta vapautumiseen ja sen alentamiseen liittyvää menettelyä on muutettu laajentamalla niin sanotun lyhennetyn hakemuksen käyttöalaa.

Kirjanpidon eriyttämisvelvollisuus voimaan ensi vuonna

Kilpailulain neutraliteettisäännöksiin on lisätty kirjanpidon eriyttämisvelvollisuus. Kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa harjoittavan kunnan, kuntayhtymän, valtion tai niiden määräysvaltaan kuuluvan yksikön tulee pitää taloudellisesta toiminnastaan erillistä kirjanpitoa. Säännöksen myötä julkisyhteisöjen taloudellisen toiminnan läpinäkyvyys paranee merkittävästi ja hinnoittelun markkinaperusteisuutta on mahdollista valvoa myös tilanteessa, jossa julkisyhteisö on yhtiöittänyt samaan yhtiöön sekä taloudellista toimintaa että muuta kuin taloudellista toimintaa.

Yrityskauppavalvonnan käsittelyajat lasketaan jatkossa työpäivinä kuukausien sijaan. I-vaiheen käsittelyaika on uudistuksen jälkeen 23 työpäivää ja II-vaiheen käsittelyaika on 69 työpäivää. Uuden lainsäädännön mukaisia määräaikoja sovelletaan yrityskauppoihin, jotka ilmoitetaan lain voimaantulon jälkeen.

Kilpailulain muutokset tulevat voimaan 17.6.2019. Kirjanpidon eriyttämisvelvollisuutta koskevaa säännöstä sovelletaan kuitenkin vasta 1.1.2020 alkaen. Lakimuutoksiin liittyen KKV täsmentää jatkossa ohjeistustaan muun muassa seuraamusmaksusta vapautumista, jatkettua tarkastusta ja kirjanpidon eriyttämistä koskien.

Lue lisää:

Lisätietoja:

Ylijohtaja Timo Mattila, p. 029 505 3332
etunimi.sukunimi@kkv.fi