Metoderna för tillsyn över konkurrensbegränsningar effektiveras – ändringarna i konkurrenslagen träder i kraft den 17 juni 2019

De viktigaste ändringarna gäller de inspektioner som Konkurrens- och konsumentverket (KKV) förrättar och KKV:s rätt att få information, samt informationsutbytet mellan olika myndigheter. Syftet med ändringarna är att säkra konkurrensen på marknaden och förutsättningarna för företagande genom att effektivera tillsynen över konkurrensbegränsningar och konkurrensneutralitet.

Bestämmelserna i konkurrenslagen om inspektioner har ändrats så att KKV i sina egna lokaler får göra sökningar i sådana tillfälliga kopior av data som KKV tagit i samband med en inspektion. Enligt en precisering som dessutom har gjorts är KKV:s inspektionsrätt oberoende av lagringsmedia. Inspektionsrätten täcker sålunda bland annat olika former av mobil utrustning.

”Ändringarna i konkurrenslagen förbättrar KKV:s möjligheter att övervaka karteller och andra konkurrensbegränsningar som är skadliga för konsumenterna. Överraskningsinspektioner är ett centralt verktyg för KKV när det gäller att undersöka konkurrensbegränsningar och bevismaterialet som KKV samlat in om konkurrensbegränsningar består i dagens läge till stor del av material i elektronisk form. Rätten till fortsatt kontroll effektiverar och i bästa fall försnabbar KKV:s undersökning av ärenden”, konstaterar Timo Mattila, överdirektör med ansvar för konkurrensfrågor.

Ändringarna i konkurrenslagen effektiverar också informationsutbytet mellan de nationella myndigheterna. Sådana myndigheter som KKV kan lämna uppgifter och handlingar till trots sekretessbestämmelserna har fogats till konkurrenslagen. Utöver ändringarna i konkurrenslagen har ändringar gjorts i två andra lagar. På basis av dem kan KKV med tanke på tillsynen över konkurrensbegränsningar få beskattningsuppgifter från Skatteförvaltningen och fullgöranderapporter från Enheten för utredning av grå ekonomi. Dessutom utvidgas KKV:s rätt att få uppgifter i synnerhet från offentliga samfund. Olika aktörer har i fortsättningen samma skyldighet att lämna uppgifter till KKV oberoende av vilket förfarande som är föremål för undersökningen.

Till konkurrenslagens bestämmelse om ärendenas angelägenhetsordning och lämnande av ett ärende utan prövning har en prioriteringsgrund fogats, på basis av vilken Konkurrens- och konsumentverket kan lämna konkurrensbegränsningar som har mindre betydelse utan prövning. Förfarandet beträffande befrielse från påföljdsavgift och nedsättning av påföljdsavgiften har också ändrats så att användningsområdet för så kallad förkortad ansökan har utvidgats.

Skyldigheten att ha separat redovisning träder i kraft nästa år

En skyldighet att ha separat redovisning har inkluderats i konkurrenslagens neutralitetsbestämmelser. Om en kommun, en samkommun, staten eller en enhet som de har bestämmande inflytande över bedriver ekonomisk verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden, ska den ha separat redovisning för den ekonomiska verksamheten. Bestämmelsen gör den ekonomiska verksamhet som offentliga samfund bedriver mera transparent och möjliggör övervakning av den marknadsbaserade prissättningen också i en situation där ett offentligt samfund har bolagiserat både den ekonomiska och den icke-ekonomiska verksamheten i ett och samma bolag.

Handläggningstiderna för tillsynen över företagsförvärv räknas i fortsättningen i arbetsdagar i stället för nuvarande månader. Efter lagreformen är handläggningstiden för I-fasen 23 arbetsdagar och för II-fasen 69 arbetsdagar. Tidsfrister i enlighet med den nya lagstiftningen tillämpas på företagsförvärv som anmäls efter att lagen har trätt i kraft.

Reformen av konkurrenslagen träder i kraft den 17 juni 2019. Bestämmelsen om skyldigheten att ha separat redovisning tillämpas dock först från och med den 1 januari 2020. Med beaktande av lagreformen preciserar KKV i fortsättningen sina anvisningar bland annat om befrielse från påföljdsavgift, fortsatt kontroll och separat redovisning.

Läs mer:

Mer information:

Överdirektör Timo Mattila, tfn 029 505 3332
fornamn.efternamn@kkv.fi