Kilpailuviranomaiset: Jätehuolto kehityshaasteiden edessä

Pohjoismaisten kilpailuviranomaisten raportti suosittelee jätealalle lisää markkinaehtoisia ratkaisuja ja kuntien roolin selkeyttämistä. Myös KKV:n yhdessä aluehallintovirastojen kanssa tekemät selvitykset tuovat esiin tarpeen huolehtia kuntien ja yksityisten yritysten tasapuolisista kilpailun edellytyksistä.    

Jätealan on tulevaisuudessa varauduttava yhtäältä kehittämään ja ottamaan käyttöön jätteiden uusia käyttötapoja, mutta toisaalta myös käsittelemään edelleen niitä jätteitä, joille ei ole löytynyt hyödyntämismahdollisuuksia. Tähän haasteeseen vastaamiseen tarvitaan sekä alan toimijoiden välistä koordinointia että lainsäädännön kehittämistä.

Pohjoismaisten kilpailuviranomaisten raportti suosittelee, että julkisten ja yksityisten tuottajien välisen kilpailuneutraliteetin varmistamiseksi kuntien tuotanto- ja viranomaistehtävät ovat toisistaan erillään. Kunnallisten yhtiöiden ei myöskään tule osallistua kuntien päätöksentekoon. Kuntien ja kunnallisten yhtiöiden osaamista tullaan kuitenkin tarvitsemaan alan kehittämisessä, eikä raportissa suositella niiden yksityistämistä.

Euroopan komissio julkaisi joulukuussa 2015 kiertotalouspaketin, jolla kannustetaan yrityksiä ja kuluttajia siirtymään kiertotalouteen. Paketin tavoitteena on edistää kilpailukykyä, luoda työpaikkoja ja tukea kestävää kasvua. Kiertotaloudessa tuotteiden ja materiaalien käyttöä tehostetaan niin, että sekä raaka-aineet että niiden arvo säilyvät kierrossa.

Pohjoismaisten kilpailuviranomaisten raportin mukaan kiertotalouden kehittyminen edellyttää, että uudelleen käytettävien materiaalien ja hyödykkeiden kysyntä ja tarjonta lisääntyvät. Tähän tarvitaan toimivia markkinoita. Jätteiden haltijoiden on voitava toimittaa jätteitään uudenlaisia hyödyntämismahdollisuuksia tarjoaville yrityksille.

Tuottajavastuun suhde kunnallisiin jätehuoltojärjestelmiin tulee olla selkeä ja kilpailullisesti tasapuolinen. Viranomaisten on seurattava ja ehkäistävä liian pitkälle menevää, kilpailulain vastaista toimijoiden välistä tiedonvaihtoa tuottajavastuujärjestelmissä.

Raportissa suositellaan myös, että jätealan tilastointi ja jätteen käsitteen määrittely tehdään kansainvälisesti yhdenmukaisella tavalla. Lisäksi jätealan sääntelyssä olisi tehokkuuden lisäämiseksi helpotettava jätteiden rajat ylittävän vaihdannan edellytyksiä.

KKV on lisäksi yhdessä aluehallintovirastojen kanssa selvittänyt jätehuollon toiminta- ja markkinaolosuhteita Suomessa. Myös näissä selvityksissä tuli esiin kuntien asemaan liittyviä kilpailuneutraliteettikysymyksiä. Näyttöä tai selviä viitteitä kilpailulain rikkomuksista ei kuitenkaan saatu.

Jätteiden energiakäytön lisääntyminen on näiden selvitysten mukaan vaikuttanut jätevirtojen hallintaan. Tämä vaikeuttaa jätteiden materiaalisen hyödyntämisen kehittymistä.

KKV tulee jatkossa myötävaikuttamaan kiertotalouden luomiseen sekä julkisen ja yksityisen toimintaan edistämällä omalta osaltaan jätehuollon markkinoita ja kilpailua sekä vaikuttamalla lainsäädännön uudistamiseen.

Tutustu selvityksiin:

Report from the Nordic Competition Authorities: Competition in the Waste Management Sector – Preparing for a Circular Economy

KKV:n Selvityksiä 2/2016: Yhdyskuntajätehuollon selvitys

Lisätietoja:
Tutkimusjohtaja Martti Virtanen, p. 029 505 3338
Erikoistutkija Lasse Pöyry, p. 029 505 3374
Erikoistutkija Ari Luukinen, p. 029 505 3144
etunimi.sukunimi@kkv.fi