Konkurrensmyndigheterna: Avfallshanteringen behöver utvecklas

De nordiska konkurrensmyndigheternas rapport rekommenderar fler marknadsbaserade lösningar och en klarare roll för kommunerna i avfallsbranschen. Även de utredningar som KKV gjort tillsammans med regionförvaltningsverken pekar på att det finns behov att sörja för förutsättningarna för en jämlik konkurrens mellan kommuner och privata företag.    

Avfallsbranschen måste i framtiden förbereda sig dels på att utveckla och införa nya sätt att använda avfall, dels att vidarebehandla avfall som inte kan återanvändas. För att tillmötesgå denna utmaning behövs både samordning mellan aktörerna i branschen och utveckling av lagstiftningen.

De nordiska konkurrensmyndigheternas rapport rekommenderar att kommunernas produktions- och myndighetsuppgifter hålls åtskilda i syfte att säkerställa konkurrensneutraliteten för offentliga och privata producenter. Kommunala bolag ska inte heller delta i kommunernas beslutsfattande. Kommunernas och de kommunala bolagens kunnande kommer dock att behövas i utvecklandet av branschen, och rapporten rekommenderar inte privatisering av de kommunala bolagen.

I december 2015 publicerade Europeiska kommissionen ett paket om cirkulär ekonomi som sporrar företag och konsumenter att gå över till cirkulär ekonomi. Målet med paketet är att främja konkurrenskraften, skapa jobb och generera hållbar tillväxt. I den cirkulära ekonomin effektiviseras användningen av produkter och material på så sätt att både råvarorna och deras värde bevaras i cirkulationen.

Enligt de nordiska konkurrensmyndigheternas rapport förutsätter utvecklingen av den cirkulära ekonomin att efterfrågan och utbud på material och nyttigheter som kan användas på nytt ökar. Detta kräver en fungerande marknad. De som innehar avfall ska kunna lämna sitt avfall till företag som erbjuder nya sätt att utnyttja avfallet.

Producentansvarets förhållande till de kommunala avloppshanteringssystemen ska vara klar och konkurrensmässigt jämlik. Myndigheterna ska följa upp och förebygga alltför långtgående och mot konkurrenslagen stridande informationsutbyte mellan aktörerna i producentansvarssystemen.

Rapporten rekommenderar också att statistikföringen av avfallsbranschen utförs och begreppet avfall definieras på ett internationellt enhetligt sätt. För att öka effektiviseringen borde man i regleringen av avfallsbranschen underlätta förutsättningarna för ett gränsöverskridande utbyte av avfall.

KKV och regionförvaltningsverken har tillsammans utrett verksamhetsförutsättningarna och marknadsvillkoren inom avfallshanteringen i Finland. Även dessa utredningar lyfte fram frågor om konkurrensneutraliteten i anslutning till kommunernas ställning. Bevis eller klara indikationer på brott mot konkurrenslagen erhölls dock inte.

Enligt dessa utredningar har den ökade användningen av avfall för energiproduktion påverkat hanteringen av avfallsströmmarna. Detta bromsar upp utvecklingen av materialåtervinning av avfall.

KKV kommer i fortsättningen att medverka till uppkomsten av en cirkulär ekonomi och till den offentliga och privata verksamheten inom avfallshantering genom att främja marknaden och konkurrensen i branschen samt genom att främja reformer i lagstiftningen.

Ta del av utredningarna:

Report from the Nordic Competition Authorities: Competition in the Waste Management Sector – Preparing for a Circular Economy

KKV:s utredningar 2/2016: Yhdyskuntajätehuollon selvitys (Utredning om hanteringen av samhällsavfall, på finska)

Mer information:
Forskningsdirektör Martti Virtanen, tfn 029 505 3338
Specialforskare Lasse Pöyry, tfn 029 505 3374
Specialforskare Ari Luukinen, tfn 029 505 3144
fornamn.efternamn@kkv.fi