KKV antoi Hämeenlinnan kaupungille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 5.2.2021 antaman päätöksen mukaan Hämeenlinnan kaupunki ei noudattanut hankintalakia hankkiessaan suorahankintana Kunta-Kati -nimisen tekoälyratkaisun.

Hämeenlinnan kaupunki sopi kesäkuussa 2020 Kunta-Kati -nimisen chatbot-ohjelman hankkimisesta kaupungin verkkosivuille. Pilottivuoden jälkeen toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hankintalain mukainen ennakoitu arvo oli 115 400 euroa.

Hämeenlinnan kaupunki oli jo alkuvuodesta 2020 julkaissut hankinnasta suorahankintailmoituksen. Kaupunki perusteli suorahankintaa teknisillä syillä. Kaupungin mukaan Kunta-Kati -chatbotin teknisten ominaisuuksien ansiosta sitä voidaan kehittää yhdessä muiden samaa ohjelmistoa käyttävien kuntien kanssa ja muun muassa hyödyntää kuntien yhteistä kysymyspankkia.

KKV:n päätöksen mukaan suorahankinnalle ei ollut perustetta. Hankinta olisi pitänyt kilpailuttaa, sillä myös muilta palveluntarjoajilta löytyi vastaavia ratkaisuja, eikä kaupunki osoittanut selvityksessään, että muut toimittajat eivät voisi tuottaa palvelua.

”Kilpailutuksen tavoitteena on varmistaa, että verovarat käytetään tehokkaasti ja palveluntarjoajia kohdellaan tasapuolisesti. Tekniseen perusteeseen voi vedota vain hyvin rajoitetuissa, yksittäisissä tilanteissa, kun muilla toimittajilla ei ole edellytyksiä toteuttaa hankintaa”, asiantuntija Annika Juhola toteaa.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoa:

Asiantuntija Annika Juhola, p. 029 505 3080
Tutkimuspäällikkö Max Jansson, p. 029 505 3688
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemastaan lainvastaisuudesta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolaissa tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalaissa tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalaissa tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.