KKV antoi huomautuksen Sonkajärven kunnalle hankintalain noudattamatta jättämisestä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 30.8.2019 antaman päätöksen mukaan Sonkajärven kunta ei noudattanut hankintalakia, kun se ei julkaissut hankintailmoitusta siivouspalveluiden hankinnasta.  

Sonkajärven kunnan tekninen lautakunta päätti 29.11.2018 hankkia siivouspalveluita ISS Palvelut Oy:ltä vuosille 2019–2020 sekä kahden vuoden optiokaudelle. Kunta oli aikaisemmin lähettänyt neljälle alan toimijalle hankintaa koskevan tarjouspyynnön.

Sonkajärven kunnan mukaan hankinnasta ei julkaistu hankintalain mukaista hankintailmoitusta, koska kunta oli arvioinut hankinnan arvon jäävän kansallisen palveluhankintojen kynnysarvon, 60 000 euron, alle. Kunta oli hankinnan ennakoitua arvoa laskiessaan ottanut huomioon vain sopimuskauden 2019–2020, jonka ennakoitu arvo oli hieman yli 59 000 euroa. Kunta ei huomioinut laskelmissaan kahden vuoden optiokautta, koska ilmoitti päättävänsä sen käytöstä vasta sopimuskauden loppupuolella.

KKV totesi, että kunnan aikomuksella päättää optiokauden käytöstä myöhemmin ei ole asiassa merkitystä, vaan Sonkajärven kunnan olisi tullut ennakoitua arvoa määrittäessään huomioida myös optiokauden arvo. Koska sopimuksen ennakoitu arvo oli optioehto mukaan lukien yli 118 000 euroa, kunnan olisi pitänyt julkaista hankinnasta hankintalain mukainen hankintailmoitus. KKV totesi, että Sonkajärven kunta ei toiminut hankinnassaan hankintalain mukaisesti ja antoi kunnalle huomautuksen.

Lue KKV:n päätös

Lisätietoja: erityisasiantuntija Johanna Kirveskoski, puhelin 029 505 3710, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 139 §:ssä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemansa lainvastaisuuden johdosta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolain (434/2003) 53 c §:ssä tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain 140 §:n perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalain liitteessä E tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta.

KKV:n valvontatoimivalta koskee hankintamenettelyjä, jotka on aloitettu hankintalain voimaantulon eli 1.1.2017 jälkeen.