KKV gav Sonkajärvi kommun en anmärkning om underlåtelse att följa upphandlingslagen

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) beslut av den 30 augusti 2019 har Sonkajärvi kommun inte följt upphandlingslagen, då kommunen inte publicerade en upphandlingsannons om upphandlingen av städtjänster.

Den tekniska nämnden i Sonkajärvi kommun fattade den 29 november 2018 beslut om att upphandla städtjänster från ISS Palvelut Oy under 2019–2020 och med en option för ytterligare två år. Kommunen hade tidigare skickat en anbudsförfrågan angående upphandlingen till fyra aktörer inom branschen.

Enligt Sonkajärvi kommun publicerades ingen upphandlingsannons i enlighet med upphandlingslagen, eftersom kommunen hade uppskattat värdet av upphandlingen till under det nat-ionella tröskelvärdet för tjänsteupphandlingar, 60 000 euro. Vid beräkningen av upphandlingens uppskattade värde hade kommunen beaktat endast avtalsperioden 2019–2020, vars uppskattade värde var drygt 59 000 euro. I sina beräkningar hade kommunen inte beaktat de två åren i optionen, eftersom avsikten var att fatta beslut om att använda den först i slutet av avtalsperioden.

KKV konstaterade att kommunens avsikt att fatta beslut om optionsperioden i ett senare skede inte har någon betydelse i frågan, utan att Sonkajärvi kommun borde ha beaktat också värdet av optionen i samband med fastställandet av upphandlingens uppskattade värde. Eftersom det uppskattade värdet av kontraktet inklusive optionen översteg 118 000 euro, borde kommunen ha publicerat en upphandlingsannons i enlighet med upphandlingslagen för upphandlingen. KKV konstaterade att Sonkajärvi kommun underlåtit att följa upphandlingslagen i samband med upphandlingen och gav kommunen en anmärkning.

Läs KKV:s beslut (på finska)

Mer information: specialsakkunnig Johanna Kirveskoski, telefon 029 505 3710, fornamn.efternamn@kkv.fi.

Enligt 139 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) har Konkurrens- och konsumentverket fått i uppgift att övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling iakttas. KKV kan med anledning av lagstridigheter som observeras ge en upphandlande enhet en varning eller tillämpa annan administrativ styrning som avses i 53 c § i förvaltningslagen (434/2003). När det gäller olagliga direktupphandlingar kan KKV i enlighet med 140 § i upphandlingslagen förbjuda verkställandet av upphandlingsbeslut. När det gäller direktupphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdena kan KKV också lägga fram förslag för marknadsdomstolen om fastställande av påföljder, såsom påföljdsavgifter, förkortade kontraktsperioder eller upphävande av upphandlingsbeslut. Det samma gäller tjänsteupphandling som överstiger de nationella tröskelvärdena och som avses i bilaga E till upphandlingslagen, eller koncessionskontrakt som har genomförts som direktupphandling utan lagenlig grund.

KKV:s övervakningsbehörighet gäller upphandlingsförfaranden som inletts efter att upphandlingslagen trätt i kraft, det vill säga efter den 1 januari 2017.