KKV antoi Kaarinan kaupungille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 19.8.2019 antaman päätöksen mukaan Kaarinan kaupunki ei noudattanut hankintalakia tehdessään uutta väistötilarakennusta koskevan suorahankinnan lisätilausperusteeseen, tekniseen syyhyn ja kiireeseen vedoten.

Kaarinan kaupunki julkaisi kesällä 2018 suorahankintailmoituksen kaksikerroksisen B-väistötilarakennuksen hankinnasta Cramo Adapteolta. Kyseinen väistötilarakennus hankittiin korvaamaan samalla paikalla sijaitseva yksikerroksinen väistötila ja muutoksella saatiin käyttöön lisää opetustiloja. Kaksikerroksista B-väistötilarakennusta koskevan sopimuksen hankintalain mukainen ennakoitu arvo oli yli 800 000 euroa. Suorahankintailmoituksessa perusteena suorahankinnalle ilmoitettiin voimassa oleva vuokrasopimus väistötilaelementeistä. Kaarinan kaupunki oli noin vuotta aikaisemmin kilpailuttanut sopimuksen mitoitukseltaan ja tilatyypeiltään yksilöidystä väistötilakokonaisuudesta, jonka Cramo Adapteo oli toimittanut vuokraamalla kaupungille yksikerroksisia tilaelementtejä.

Suorahankintaa koskevassa päätöksessä Kaarinan kaupunki vetosi hankintalain mukaiseen lisätilausperusteeseen ja tekniseen syyhyn. Selvitysmenettelyn aikana Kaarinan kaupunki vetosi myös kiireeseen. KKV katsoi, että esitettyjen suorahankintaperusteiden edellytykset eivät kuitenkaan täyttyneet. Alkuperäisen väistötilakokonaisuuden hankintailmoituksessa ei ollut mainintaa mahdollisesta myöhemmästä lisätilauksesta eikä muissakaan hankinta-asiakirjoissa ollut lisätilaushankinnan edellyttämää selkeää ehtoa vuokrattavien väistötilojen määrän, mitoituksen, tilojen tai tyypin muuttamisesta kesken sopimuskauden.

Teknisenä syynä hankintayksikkö vetosi alkuperäiseen suunnitelmaan uuden kaksikerroksisen väistötilarakennuksen pystyttämisestä vanhojen perustusten varaan. Selvitysmenettelyssä kävi kuitenkin ilmi, että Cramo Adapteon kanssa käytyjen neuvottelujen aikana päädyttiin sellaiseen väistötilaratkaisuun, joka edellytti olemassa olevien perustusten muokkaamista ja laajentamista. Näin ollen teknistä syytä ei hankintasopimusta allekirjoittaessa enää ollut olemassa. Kaarinan kaupunki ei myöskään ollut selvittänyt, olisiko jollain toisella toimittajalla mahdollisuus toimittaa väistötilat olemassa olevia perustuksia hyödyntäen. Myöskään suorahankintaperusteena olevan äärimmäisen kiireen edellytykset eivät täyttyneet.

KKV muistuttaa, että suorahankinta on poikkeus julkisten hankintojen yleisestä kilpailuttamisvelvollisuudesta eikä hankintalain mukaisia suorahankintaperusteita voi tulkita laajentavasti. Mikäli olemassa olevaan palveluita tai urakoita koskevaan hankintasopimukseen haluaa tehdä hankintalain 41 § mukaisen lisätilauksen suorahankintana, muiden pykälässä määriteltyjen edellytysten lisäksi kaikkien hankintaan kuuluvien lisätilausmahdollisuuksien on oltava ennalta ajallisesti ja sisällöllisesti määriteltyjä tarjoajien tasapuolisen aseman turvaamiseksi.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Johanna Kirveskoski, puhelin 029 505 3710,
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 139 §:ssä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemansa lainvastaisuuden johdosta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolain (434/2003) 53 c §:ssä tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain 140 §:n perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalain liitteessä E tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.

 


Päivitetty 26.8.2019: Lisätty linkki päätöksen julkiseen versioon.