KKV gav S:t Karins stad en anmärkning om underlåtelse att följa upphandlingslagen

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) beslut av den 19 augusti 2019 följde S:t Karins stad inte upphandlingslagen när staden gjorde en direktupphandling av en evakueringsbyggnad med hänvisning till villkoret om kompletterande beställning, ett tekniskt skäl och brådska.

Sommaren 2018 publicerade S:t Karins stad en annons om direktupphandling av en B-evakueringsbyggnad i två våningar av Cramo Adapteo. Evakueringsbyggnaden ersatte den evakueringsbyggnad i en våning som stod på samma plats, och i och med ändringen fick kommunen fler undervisningsrum. Avtalet om B-evakueringsbyggnaden i två våningar hade ett uppskattat värde enligt upphandlingslagen på över 800 000 euro. I direktupphandlingsannonsen motiverades direktupphandlingen med ett gällande hyresavtal för evakueringsbyggnadselement. S:t Karins stad hade cirka ett år tidigare konkurrensutsatt ett avtal om en evakueringsbyggnad med bestämda mått och rumstyper, vilken Cramo Adapteo hade levererat genom att hyra ut envåningselement åt staden.

I beslutet om direktupphandling hänvisade S:t Karins stad till att det var frågan om en kompletterande beställning enligt upphandlingslagen och till ett tekniskt skäl. Under utredningsförfarandet hänvisade S:t Karins stad också till brådska. KKV ansåg ändå att villkoren för de angivna motiveringarna för direktupphandling inte uppfylldes. I upphandlingsannonsen för den ursprungliga evakueringsbyggnaden nämndes inte någon eventuell senare kompletterande beställning och inte heller i några andra upphandlingsdokument angavs det tydliga villkor som krävs för upphandling via en kompletterande beställning angående ändring av de hyrda evakueringsbyggnadernas antal, storlek, lokaler eller typ under pågående avtalsperiod.

Som tekniskt skäl hänvisade upphandlingsenheten till den ursprungliga planen att uppföra en evakueringsbyggnad i två våningar på den gamla grunden. Vid utredningsförfarandet visade det sig ändå att staden i förhandlingarna med Cramo Adapteo hade stannat för en lösning som krävde ändring och förstoring av den befintliga grunden. Således förelåg inte längre det tekniska skälet då upphandlingsavtalet undertecknades. S:t Karins stad hade inte heller utrett om någon annan leverantör hade haft möjlighet att leverera en evakueringsbyggnad som passade den befintliga grunden. I detta fall uppfylldes inte heller villkoret om synnerlig brådska, som också är en motivering för direktupphandling.

KKV påminner om att direktupphandling är ett undantag från den allmänna skyldigheten att konkurrensutsätta offentliga upphandlingar och att grunderna för direktupphandling enligt upphandlingslagen inte kan tolkas extensivt. Om man inom ett gällande upphandlingsavtal för tjänster eller entreprenader vill göra en kompletterande beställning enligt 41 § i upphandlingslagen ska, utöver de villkor som anges i paragrafen, alla eventuella kompletterande beställningar till upphandlingen specificeras på förhand i fråga om tidpunkt och innehåll för att garantera jämlika villkor för alla anbudsgivare.

Offentlig version av beslutet (på finska)

Mer information: specialsakkunnig Johanna Kirveskoski, telefon 029 505 3710, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.