KKV antoi Muuramen kunnalle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 22.10.2021 antaman päätöksen mukaan Muuramen kunta ei noudattanut hankintalakia, kun se hankki maa-aineksia vuosina 2020 ja 2021 suoraan valitsemiltaan toimittajilta ilman hankintalaissa säädettyä perustetta. Hankinnoista ei tehty missään vaiheessa hankintapäätöksiä tai kirjallisia hankintasopimuksia. Kunta oli aloittanut maa-aineshankintojen kilpailutuksen valmistelun ja julkaissut hankintailmoituksen ennen kuin KKV aloitti selvitystoimenpiteet asiassa.

Vuonna 2020 Muuramen kunnassa hankittiin maa-aineksia yhteensä noin 700 000 eurolla ilman hankintalain mukaista kilpailutusta kahdelta eri toimittajalta. Lisäksi toiselta näistä toimittajista oli heinäkuun 2021 loppuun mennessä tehty maa-ainesostoja noin 310 000 eurolla. Maa-ainestarjoukset uusille rakennettaville kohteille pyydettiin toimittajilta sähköpostitse.

Muuramen kunta ei ole vedonnut asian selvitysvaiheessa mihinkään hankintalain suorahankintaperusteista. Hankintatavan valintaan ovat kunnan mukaan vaikuttaneet tunnetut paikalliset toimijat, tietämys heidän toimintatavoistaan, monipuolinen maa-ainesvalikoima, toimitusvarmuus sovitussa ajassa sekä mahdollisuus kuljettaa kunnan rakennuskohteista tulevat maa-ainekset joko kunnan osoittamaan loppusijoituspaikkaan tai maa-ainestoimittajan loppusijoituspaikkaan.

KKV:n päätöksen mukaan Muuramen kunta on vuosina 2020 ja 2021 maa-aineksia hankkiessaan laiminlyönyt hankintalain mukaisen velvollisuutensa kilpailuttaa hankinnat. Kyseessä on ollut EU-kynnysarvot ylittävä laiton suorahankinta. Muuramen kunnan olisi pitänyt kilpailuttaa maa-aineshankinnat julkaisemalla niistä hankintalain mukainen hankintailmoitus.

KKV antoi Muuramen kunnalle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä. KKV on ottanut puuttumiskeinojen valinnassa huomioon sen, että Muuramen kunta oli ennen viraston selvityspyynnön lähettämistä ryhtynyt valmistelemaan maa-aineshankintojen kilpailutusta ja julkaissut maa-aineshankintoja koskevan hankintailmoituksen.

– Hankintojen kilpailuttamisella varmistetaan tarjoajien tasapuolinen kohtelu ja yritysten välinen kilpailu, joka myös edistää julkisten varojen tehokasta käyttöä, toteaa tutkimuspäällikkö Max Jansson.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Max Jansson, p. 029 505 3688
Erityisasiantuntija Emmi Silvo, p. 029 505 3878
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemastaan lainvastaisuudesta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolaissa tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalaissa tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalaissa tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.