KKV antoi Oulun kaupungille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 8.1.2019 antaman päätöksen mukaan Oulun kaupunki ei ole noudattanut hankintalakia ympäristöterveydenhuollon edellyttämien laboratoriopalvelujen hankinnassa. Kaupunki on hankkinut palveluita yli 1,5 vuoden ajan väliaikaisena hankintana solmitun sopimuksen nojalla.

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos solmi 25.1.2017 väliaikaisen sopimuksen ScanLab Oy:n kanssa ympäristöterveydenhuollon edellyttämien laboratoriopalveluiden hankinnasta sen jälkeen, kun kyseisiä palveluja koskevasta hankintapäätöksestä oli tehty hankintaoikaisuvaatimus ja valitus markkinaoikeuteen. Sopimus tehtiin turvaamaan lakisääteiseen ympäristönterveydenhuoltoon sekä valmiuslainsäädäntöön liittyvien elintarvike, vesi-, ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden saatavuus Oulun seudun ympäristötoimen toiminta-alueella.

Markkinaoikeus päätti jättää valituksen tutkimatta 25.4.2017, koska alkuperäinen ympäristöterveydenhuollon edellyttämiä laboratoriopalveluita koskeva hankintapäätös oli poistettu ja hankintamenettely keskeytetty 13.2.2017. Oulun seudun ympäristötoimi käynnisti tämän jälkeen uuden kilpailutuksen valmistelun, mutta keskeytti sen, jolloin väliaikainen hankintasopimus ScanLab Oy:n kanssa jäi voimaan.

Oulun kaupungin laboratoriopalveluiden hankinnasta julkaistiin ennakkoilmoitus 4.10.2018. KKV katsoi, että ympäristöterveydenhuollon vaatimien laboratoriopalveluiden hankinta olisi tullut kilpailuttaa uudelleen aiemmin kuin vasta 1,5 vuotta markkinaoikeuskäsittelyn päättymisen jälkeen. Hankintayksikön pitkään jatkunut järjestely ei enää voinut perustua hankintalaissa tarkoitettuun hankinnan väliaikaiseen järjestämiseen. KKV arvioi myös, että kaupunki ei voinut perustaa hankintaansa mihinkään hankintalain mukaiseen suorahankintaperusteeseen. KKV totesi päätöksessään, että Oulun kaupunki ei ole toiminut hankinnassaan hankintalain mukaisesti ja antoi kaupungille huomautuksen.

Lue KKV:n päätös

Lisätietoja: erikoistutkija Anni Vanonen, p. 029 505 3445, etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 139 §:ssä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemansa lainvastaisuuden johdosta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolain (434/2003) 53 c §:ssä tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain 140 §:n perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalain liitteessä E tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.

KKV:n valvontatoimivalta koskee hankintamenettelyjä, jotka on aloitettu hankintalain voimaantulon eli 1.1.2017 jälkeen.