KKV gav Uleåborgs stad en anmärkning på grund av underlåtenhet att efterfölja upphandlingslagen

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) beslut 8.1.2019 har Uleåborgs stad inte följt upphandlingslagen vid upphandlingen av laboratorietjänster anknutna till miljöhälsovården. Staden har upphandlat tjänster under 1,5 år på basis av ett temporärt avtal.

Affärsverket Oulun seudun ympäristötoimi ingick 25.1.2017 ett temporärt avtal med ScanLab Oy om anskaffning av laboratorietjänster som förutsätts av miljöhälsovården. Avtalet ingicks efter att begäran om rättelse av upphandlingen och även överklagan gjorts till marknadsdomstolen angående upphandlingsbeslut om ifrågavarande tjänster. Avtalet ingicks för att i verksamhetsområdet för Oulun seudun ympäristötoimi säkra tillgången till undersökningstjänster för livsmedels-, vatten och miljöprover i anknytning till lagstadgad miljöhälsovård och i enlighet med beredskapslagstiftningen.

Marknadsdomstolen beslutade 25.4.2017 att inte granska överklagan, eftersom det ursprungliga upphandlingsbeslutet om laboratorietjänsternahade annullerats och upphandlingsförfarandet hade avbrutits 13.2.2017. Därefter inledde Oulun seudun ympäristötoimi förberedelserna av ett nytt upphandlingsförfarande, men då det avbröts fortsatte upphandlingsavtalet med ScanLab Oy att gälla.

En förhandsannons publicerades 4.10.2018 om Uleåborgs stads upphandling av laboratorietjänster. KKV ansåg att laboratorietjänsterna borde ha upphandlats på nytt tidigare än först 1,5 år efter handläggningen i marknadsdomstolen. Efter en så lång tid kunde upphandlingsenheten inte längre grunda sina upphandlingar på det temporära arrangemanget av upphandlingen. KKV bedömde också att staden inte kunde motivera sitt förfarande med någon av de grunder för direktupphandling  som anges i upphandlingslagen. KKV konstaterade i sitt beslut att Uleåborgs stad i sin upphandling inte har förfarit enligt upphandlingslagen och gav staden en anmärkning.

KKV:s beslu8t (på finska)

Mer information: specialforskare Anni Vanonen, tfn 029 505 3445, fornamn.efternamn@kkv.fi

I 139 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) har Konkurrens- och konsumentverket getts i uppdrag att övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling iakttas. KKV kan med anledning av en lagstridighet verket lagt märke till ge en upphandlande enhet en anmärkning eller annan administrativ styrning som avses i 53 c § i förvaltningslagen (434/2003). Vid olaglig direktupphandling kan KKV med stöd av 140 § i upphandlingslagen förbjuda att ett upphandlingsbeslut verkställs. Vid direktupphandlingar som överstiger EU-tröskelvärden kan KKV även göra en framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av påföljder, såsom påföljdsavgift, förkortning av kontraktsperioden eller upphävande av upphandlingsbeslutet. Det samma gäller i bilaga E i upphandlingslagen avsedda tjänsteupphandlingar eller koncessioner som överstiger nationella tröskelvärden och som genomförts som direktupphandling utan en grund som anges i lagen. En framställning till marknadsdomstolen kan dock inte göras, om upphandlingsenheten har gjort en i 131 § i upphandlingslagen avsedd annonsering om direktupphandling.

KKV:s övervakningsbehörighet gäller upphandlingsförfaranden som inletts efter att upphandlingslagen trätt i kraft, dvs. efter 1.1.2017.